Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Układy technologiczne w górnictwie surowców skalnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-202-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program przedmiotu obejmuje problematykę dotyczącą układów technologicznych wydobywczych, przeróbczych i obróbczych surowców skalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat funkcjonowania i eksploatacji układów technologicznych urabiania, transportu i przeróbki surowców skalnych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą: eksploatacji, niezawodności oraz zasad doboru elementów układów technologicznych w górnictwie surowców skalnych. IGR2A_W04, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą eksploatacji, budowy i konfigurowania w układ technologiczny maszyn i urządzeń urabiania, transportu i przeróbki surowców skalnych. IGR2A_W04, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student posiada wiedzę na temat organizacji elementów składowych w układ technologiczny maszyn przeróbczych mobilnych i stacjonarnych. IGR2A_W04, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych zapewniający określoną jakość i różnorodność kruszyw. IGR2A_U04, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych w odniesieniu do struktury popytu na surowce. IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z układami technologicznymi oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu stosowanych układów technologicznych w górnictwie surowców skalnych. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat funkcjonowania i eksploatacji układów technologicznych urabiania, transportu i przeróbki surowców skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą: eksploatacji, niezawodności oraz zasad doboru elementów układów technologicznych w górnictwie surowców skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą eksploatacji, budowy i konfigurowania w układ technologiczny maszyn i urządzeń urabiania, transportu i przeróbki surowców skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat organizacji elementów składowych w układ technologiczny maszyn przeróbczych mobilnych i stacjonarnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych zapewniający określoną jakość i różnorodność kruszyw. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ technologiczny przeróbki surowców skalnych w odniesieniu do struktury popytu na surowce. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z układami technologicznymi oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu stosowanych układów technologicznych w górnictwie surowców skalnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rola i funkcje układów technologicznych w kopalniach surowców skalnych.
Elementy składowe układów, obliczanie i mierzenie wydajności elementów układów.
Ocena jakościowa i ilościowa wydajności układów (wielkości i wskaźniki oceny pracy).
Schematy proste i złożone przeróbki surowców skalnych dla uzyskania żądanych frakcji.
Układy przeróbcze stacjonarne i mobilne, ich rola w procesie wydobycia i przeróbki.
Organizacja współpracy układów stacjonarnych i mobilnych dla pełnego wykorzystania złoża. Przeróbka termiczna skał.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projektowanie układu technologicznego przeróbki surowców skalnych w ujęciu jakościowym i ilościowym w dostosowaniu do własności złoża i wymagań odbiorców. Projekt obejmuje dobór elementów układu przeróbczego tj. kruszarek i przesiewaczy. Studenci określają rodzaje i wielkości współpracujących ze sobą elementów układu technologicznego przeróbki, sposób połączeń oraz wyznaczają stopnie kruszenia dla zadanych frakcji kruszyw. Student projektuje schemat jakościowo-ilościowy układu technologicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnych ocen cząstkowych (ocena z wykładu i ocena z ćwiczeń projektowych). Forma zaliczenia wykładu to kolokwium. Forma zaliczenia projektu to: zrealizowany projekt oraz pisemna bądź ustna odpowiedź. Liczba terminów zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych to: 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Aktywność na wykładach może być premiowana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu x 0,5 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0,5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam zakres tematyczny) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z górnictwem odkrywkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Wyd. Śląsk 1972.
Budryk W.: Teoria przeróbki mechanicznej kopalin, cz. I i II, skrypt PWN.
Csoke B., Petho S., Foldesi J., Meszaros L.: Optimization of stone-quarry Technologies,
International Journal of Mineral Processing 44-45 (1996) 447-459.
Grzelak E.: Kruszywa mineralne. Poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1995.
Metso Minerrals Basics In Minerals Processing
Sandvik Rock procesing manual, 2007.
Sobolewski S., Kaźmierczak R.: Obliczenia technologiczne z przeróbki mechanicznej skał. Politechnika Wrocławska. Wrocław 1972.
Sobolewski S.: Przeróbka mechaniczna skał i surowców mineralnych. Rozdrabnianie. Politechnika Wrocławska. Wrocław 1974.
Sztaba K.: Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stryszewski M., Łochańska D.: Zagospodarowanie złóż surowców skalnych – aspekt ekonomiczny i organizacyjny. Surowce i Maszyny Budowlane, nr 5, 2009.
2. Łochańska D., Machniak Ł.: Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty, nr 5, 2011.
3. Kozioł W., Machniak Ł., Łochańska D.: Uwarunkowania rozwoju bazy surowcowej kruszyw naturalnych w regionie małopolsko-podkarpackim. Górnictwo Odkrywkowe, nr 6, 2011.
4. Praca zbiorowa pod red. Kozioła W.; Aut.: Borcz A., Ciepliński A., Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Naworyta W., Stryszewski M.: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim. POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław, 2013.
5. Praca zbiorowa pod red. Kozioła W. i Machniaka Ł.; Aut.: Borcz A., Ciepliński A., Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Naworyta W., Stryszewski M.: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim. POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław, 2013.
6. Praca zbiorowa pod red. Kozioła W. i Machniaka Ł.; Aut.: Borcz A., Ciepliński A., Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Naworyta W., Stryszewski M.:Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim. POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław, 2014.
7. Praca zbiorowa pod red. Kozioła W. i Machniaka Ł.; Aut.: Borcz A., Ciepliński A., Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Naworyta W., Stryszewski M.: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim. POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław, 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak