Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż węgla brunatnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-204-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na podstawie danych geologicznych potrafi zaprojektować wyrobisko górnicze i zwałowisko zewnętrzne oraz dobrać odpowiedni układ technologiczny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej IGR2A_W03, IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna aktualną systację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe procesy technologiczne w kopalni odkrywkowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Historia i stan obecny branży węgla brunatnego w Polsce.
2. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce i na świecie.
3. Przegląd sposobów wydobycia węgla brunatnego na świecie.
4. Roboty podstawowe i pomocnicze w kopalniach węgla brunatnego.
5. Modele technologiczne kopalń jednoodkrywkowych i wieloodkrywkowych.
6. Programowanie zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
7. Określenie zdolności wydobywczej kopalni. Układ wydobywcze KTZ.
8. Czynniki determinujące lokalizację wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego.
9. Technologia pracy koparek wielonaczyniowych kołowych i łańcuchowych,
10.Technologia pracy zwałowarek taśmowych.
11. Mosty przerzutowe i agregaty (koparka-zwałowarka).
12. Sposoby udostępniania złóż węgla brunatnego.
13. Urabianie selektywne. Rozwój frontów eksploatacyjnych.
14. Prowadzenie robót w warunkach zimowych.
15. Projektowanie krótkoterminowe i długoterminowe. Plan ruchu zakładu górniczego.

Ćwiczenia projektowe (18h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Wyznaczenie zasięgu eksploatacji złoża węgla brunatnego.
3. Obliczenie geologicznych zasobów bilansowych złoża węgla brunatnego.
4. Obliczenie wskaźników wykorzystania złoża oraz stosunku N:W.
5. Dobór technologii eksploatacji złoża.
6. Dobór maszyn podstawowych.
7. Budowa wyrobiska docelowego.
8. Budowa zwałowiska zewnętrznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych potwierdzone wpisem do systemu Wirtualna Uczelnia.
Egzamin w formie pisemnej obejmował będzie materiał z wykładów i ćwiczeń projektowych. Przewiduje się jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z egzaminu (waga 0,7) i oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie
uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasztelewicz Z., (2004). Polskie górnictwo węgla brunatnego. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”. Bełchatów-Wrocław. 2004.
2. Kasztelewicz Z., (2007). Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”, Bogatynia-Wrocław.
3. Kasztelewicz Z.,(2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
4. Wiśniewski S., (1980). Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii Europejskiej — The efficiency of electricity production from lignite in the European Union / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 189–197
2. Możliwość zastosowania systemu IPCC do eksploatacji utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego — The possibility of using IPCC systems for hard rock materials in lignite mines / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków: ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 611–619. — Bibliogr. s. 618
3. Przegląd układów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Europie — Review of technological systems used in lignite opencast mining in Europe / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 166

Informacje dodatkowe:

Brak