Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-304-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera elementy teorii niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym IGR2A_W01, IGR2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U05, IGR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_U06, IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania stawiane dokmuentacji techniczno-ruchowej maszyny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę podstawowych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady eksploatacji podstawowych maszyn stsowoanych w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić wymagania stawiane operatorom maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość swojej roli jako przyszłej osoby dozoru ruchu w bezpiecznej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń w górnictwie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Podział maszyn i urządzeń do odkrywkowej eksploatacji złóż.
2. Wymagania stawiane dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
3. Budowa i eksploatacja wiertarek i wiertnic.
4. Budowa i eksploatacja młotów hydraulicznych.
5. Budowa i eksploatacja spycharek i równiarek.
6. Budowa i eksploatacja koparek jednonaczyniowych z osprzętem nadsiębiernym i podsiębiernym,
7. Budowa i eksploatacja zgarniarek linowych.
8. Budowa i eksploatacja ładowarek.
9. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych kołowych (tradycyjnych).
10. Budowa i eksploatacja koparek kompaktowych.
11. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
12. Budowa i eksploatacja zwałowarek taśmowych
13. Budowa i eksploatacja mostów przerzutowych.
14. Budowa i eksploatacja specjalnych maszyn w układach przerzutowych.
15. Budowa i eksploatacja kombajnów odkrywkowych.
16. Specjalne maszyny do eksploatacji lądowej.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Podstawowe zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń
2. Zagadnienia formalno prawne eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych – prawo krajowe, dyrektywa maszynowa, dyrektywa narzędziowa
3. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania maszyn podczas pracy
4. Zasady obsługi maszyn i urządzeń (utrzymanie maszyn w ruchu, remonty bieżące, remonty pośrednie, remonty kapitalne, modernizacja i adaptacja)
5. Technologia remontów, napraw i regeneracji
6. Niezawodność oraz trwałość maszyn i urządzeń
7. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń
8. Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest zaliczenie wszystkich analizowanych zagadnień oraz obecność na zajęciach audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest oceną z ćwiczeń audytoryjnych (A). Aktywność na wykładach jest premiowana podwyższeniem oceny końcowej (OK).
Przewidywane są dwa terminy zaliczenia – podstawowy i poprawkowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość poprawy oceny podczas dodatkowych konsultacji.
Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2008 r.
 • Glapa J., Korzeniowski I.; Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
 • Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków, 2012 r.
 • Korzeniowski J.I.; Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
 • Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 • Czaplicki J. M.: Modelowanie procesu eksploatacji systemu koparki – wywrotki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1740, Gliwice 2006.
 • Czaplicki J. M.: Shovel-Truck Systems. Modelling analysis and calculation, CRC Press, Londyn 2009.
 • Kozioł W., Uberman R.: Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym Wydawnictwa AGH, Kraków 1994.
 • Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część I Podstawy urabiania, jazdy podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Bodziony P.: O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe 1/2010, s. 18-21.
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym
  Bodziony P., Beben a., Kasztelewicz Z.: Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94
Informacje dodatkowe:

Brak