Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe/Badania naukowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-319-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student realizuje zajęcia poza obowiązującym programem studiów poprzez udział w Kole Naukowym bądź poprzez udział w badaniach naukowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych IGR2A_W04, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Prezentacja
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze inżynierii górniczej. IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W03 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym lub uczestnicząc w badaniach naukowych student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację. IGR2A_U03, IGR2A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze inżynierii górniczej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym lub uczestnicząc w badaniach naukowych student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
Inne 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu odbywa się na wniosek studenta skierowany do Dziekana i zaopiniowany przez opiekuna koła naukowego lub kierownika zespołu badawczego w którym brał udział student.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna koła naukowego lub kierownika zespołu badawczego np. na podstawie miejsca uzyskanego w ramach ocenianych sesji kół studenckich.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak możliwości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymogów w zakresie sekwencji modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czasopisma naukowe
2.Materiały konferencyjne
3.Przepisy prawne i normy przedmiotowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

Brak