Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining CAD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-401-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozcięcie złoża dla podziemnej eksploatacji złóż rud metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego.
Optymalizowanie kształtu parceli eksploatacyjnej dla systemu komorowo-filarowego oraz ścianowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Podziemne rozcięcie złóż surowców mineralnych

Zajęcia laboratoryjne z zastosowaniem programu MineScape dostarczają najnowocześniejszych narzędzi do planowania strategicznego w podziemnej eksploatacji złóż. Student poznaje budowę modułową programu, która obejmuje część graficzną oraz tekstową. Ponadto student jest zapoznany między innymi z plikami gridowymi, triangulajcą oraz z plikami spec, które są charakterystyczne dla programu MineScape. Podczas zajęć studenci wiedzą, jak zmaksymalizować systemy eksploatacji. Zajęcia obejmują optymalizację kształtu parceli wydobywczej łącznie z wyrobiskami przygotowawczymi i eksploatacyjnymi tak aby maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Dla różnych systemów eksploatacji określane są zasoby z wydzieleniem części złoża, w której jest prowadzone wydobycie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Zastosowanie programu komputerowego do rozcięcia złoża surowców mineralnych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie zadań projektowych w programie MineScape. Na ostatnich zajęciach jest możliwość nadrobienia i poprawienia zadań projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student powinien mieć zaliczenie z dowolnego przedmiotu związanego z górnictwem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z poszczególnych zadań zaliczeniowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania lub wykonanie dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z dowolnego przedmiotu z górnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Strona internetowa – MineScape http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska Młynarska K., 2009: Systemy Podziemnej Eksploatacji Złóż WęglaKamiennego, Rud i Soli. Wydawnictwa AGH.
3. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
4. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
5. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition
6. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 91–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 91–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.
2. Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego — Miningmethods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s.7–8.
3. Transformacja sposobu wydobycia złóż surowców mineralnych — Transformation of method of miningof mineral deposits / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie igeologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i GeologiiPolitechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195,Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania.