Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż rud
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-204-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wie w jakich dziedzianach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. + + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wie w jakich dziedzianach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Rejony wydobycia złóż rud metali w Polsce. Kryteria bilansowości podstawowych złóż rud metali. Zastosowanie techniki strzelniczej w kopalniach rud. Zagrożenia naturalne w kopalniach rud i profilaktyka. Struktura udostępniania złóż rud miedzi i charakterystyka polskich kopalń. Struktura udostępnienia złóż rud cynku i ołowiu w Polsce i charakterystyka kopalń. Problemy i źródła strat złoża w technologiach eksploatacji złóż rud. Wady i zalety podsadzki utwardzanej. Obudowa wyrobisk komorowych. Rodzaje systemów komorowo-filarowych stosowanych w technologiach eksploatacji złóż rud. Sposoby likwidacji pustek poeksploatacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Na podstawie mapy wyrobisk górniczych dotyczących złóż rud cynku i ołowiu lub rud miedzi, student określa podstawowe parametry sytemu komorowo-filarowego lub zabierkowego. Student dla danego systemu eksploatacji oblicza szerokość filara międzykomorowego. Dobiera obudowę kotwową w zależności od klasy stropu. Dobiera maszyny i urządzenia do wiercenia otworów strzałowych, kotwowych; maszyny do transportu i odstawy urobku oraz pomocnicze maszyny do pozostałych procesów technologicznych. Student wykonuje metrykę strzałową, harmonogram robót oraz określa zubożenie i straty eksploatacyjne.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Występowanie kopalin na świecie i w Polsce. Polityka surowcowa państw. Znaczenie sektora surowcowego w gospodarkach. Współpraca i rozwój z sektorami niesurowcowymi. Perspektywy rozwoju rynków w Polsce, nowe inwestycje. Studia przypadków w zakresie rozwiązań innowacyjnych w górnictwie. Działania w zakresie nowoczesnej kopalni przyszłości. Perspektywy i kierunki rozwoju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,6 x ocena z egzaminu + 0,2 x ocena z projektu +0,2 x ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie projektu eksploatacji złóż rud.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
2. Jan Butra, Jerzy Kicki: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2003.
3. International Mining Forum. Taylor & Francis Group, London.
4. Czasopisma z zakresu górnictwa
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gosporrka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł., Kulik M., Zagórski K.: .Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa. Opis zgłoszeniowy wynalazku; PL 408815 A1; Opubl. 2016-01-18. — Zgłosz. nr P.408815 z dn. 2014-07-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016 nr 2, s. 26.
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Zagórski K., Lalik K., Dominik I., Kwaśniewski J.: Nieniszcząca metoda badania stanu naprężenia obudowy kotwowej rozprężnej. XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków]: materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza.
3. Kwaśniewski J., Dominik I., Lalik K., Korzeniowski W., Zagórski K., Skrzypkowski K. Rock bolts health monitoring using self-excited phenomenon. Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2016 vol. 248, s. 186–191.
4. Kwaśniewski J., Dominik I., Lalik K., Korzeniowski W., Zagórski K., Skrzypkowski K.: Rock bolts health monitoring using self-excited phenomenon: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Krynica Zdrój, Poland, 08–11 June 2015 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. ISBN: 978-83-64755-08-8.
5. Wacławski M., Ciszewski M., Buratowski T., Korzeniowski W., Pyka K., Uhl T.: Robotization concept of mining machinery with the use of 3D scanning technologies.. III Polski Kongres Górniczy 2015: Wrocław, 14–16.09.2015: rozszerzone abstrakty / red. nauk. Tadeusz A. Przylibski; Politechnika Wrocławska. CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia.
6. Korzeniowski W., Nowak-Senderowska D.: Kompleksowa ocena zagrożeń ergonomicznych operatora samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącego. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2015, Kraków, 23–27 lutego 2015, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7.

Informacje dodatkowe:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wyrównywana pracą własną studenta (np. prezentacja zagadnienia z literatury zagranicznej odnośnie podziemnej eksploatacji złóż rud). Forma zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: sprawdzian pisemny. Możliwość poprawy oceny pozytywnej w formie ustnej, pod warunkiem nie więcej niż dwóch nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych i dwóch na projektowych.