Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy mechanizacji w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-201-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Na podstawie wiedzy nabytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych student zna budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w systemach mechanizacyjnych dla górnictwa podziemnego IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę na temat zaprojektowania systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie sysemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych oraz maszyn i urządzeń do niego wykorzystywanych IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania efektywności i wyników ekonomicznych dla wybranego systemu mechanizacyjnego IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zidentyfikować i opisac budowę i zasadę działani amaszyn i urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi i systemami mechanizacyjnymi IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie podziemnym IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Na podstawie wiedzy nabytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych student zna budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w systemach mechanizacyjnych dla górnictwa podziemnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zaprojektowania systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie sysemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych oraz maszyn i urządzeń do niego wykorzystywanych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania efektywności i wyników ekonomicznych dla wybranego systemu mechanizacyjnego - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zidentyfikować i opisac budowę i zasadę działani amaszyn i urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi i systemami mechanizacyjnymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie podziemnym + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Nowoczesne ystemy mechanizacyjne stosowane w górnictwie i budownictwie podziemnym

Budowa maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych w górnictwie i budownictwie podziemnym. Dobór maszyn i urządzeń dla określonego systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Określenie efektywności i wyników ekonomicznych wybranych systemów mechanizacyjnych stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacji surowców mineralnych

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
Budowa, zasada działania, badania i dobór maszyn i urządzeń stosowanych w nowoczesnych systemach mechanizacyjnych w górnictwie podziemnym

Identyfikacja budowy i zasady działania oraz badania wybranych maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w systemach mechanizacyjnych w górnictwie podziemnym, w aspekcie doboru ich parametrów dla określonych warunków górniczo-geologicznych. Przygotowanie i prezentacja projektu systemu mechanizacyjnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Udział w zajęciach terenowych w wybranym zakładzie górniczym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowanego i zaprezentowanego projektu. Brana jest pod uwagę obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w zajęciach laboratoryjnych, przygotowanie i zaprezentowanie projektu wybranego systemu mechanizacyjnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przedstawiciel studentów otrzymuje na pierwszym wykładzie spis zalecanej literatury

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak