Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-203-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie technik i technologii eksploatacji resztek złóż pokładowych oraz stromych grubych lub cienkich złóż, w szczególności w zakresie projektowania i doboru nietypowych systemów eksploatacji, sposobu likwidacji zrobów, doboru i wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych, mechanizacji urabiania złoża, odstawy urobku, transportu ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodków eksploatacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 optymalne projektowanie technologii wybierania resztki pokładu oraz nietypowych systemów eksploatacji cienkich i grubych złóż o dużym kącie nachylenia w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobory maszyn górniczych i wzmacnianie obudów wyrobisk w rejonie planowanej eksploatacji; sposoby likwidacji zrobów w nietypowych systemach eksploatacji IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W002 projektowanie procesów ładowania i odstawy urobku z przodka eksploatacyjnego oraz transportu ludzi, materiałów i urządzeń do przodka; projektowanie przewietrzania wyrobisk i przodków eksploatacyjnych oraz odwadnianie wyrobisk korytarzowych w trakcie drążenia; wzmacnianie obudowy skrzyżowań wyrobisk eksploatacyjnych z przygotowawczymi; projektowanie harmonogramu robót górniczych IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W003 sposoby przygotowania złoża do eksploatacji; klasyfikację nietypowych systemów eksploatacji i podstawowe systemy eksploatacji złóż resztkowych IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 samodzielnie zaprojektować technologię wybierania resztki pokładu w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobrać technologie drążenia, utrzymywania i wzmacniania wyrobisk korytarzowych w rejonie planowanej eksploatacji. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 wyznaczyć parametry zalegania złoża oraz opisać warunki górniczo-geologiczne dla zaprojektowania odpowiedniego systemu eksploatacji złoża IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykonywania projektów i nadzorowania robót górniczych dotyczących skomplikowanych nietypowych systemów eksploatacji IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 optymalne projektowanie technologii wybierania resztki pokładu oraz nietypowych systemów eksploatacji cienkich i grubych złóż o dużym kącie nachylenia w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobory maszyn górniczych i wzmacnianie obudów wyrobisk w rejonie planowanej eksploatacji; sposoby likwidacji zrobów w nietypowych systemach eksploatacji + + - + - - - - - - -
M_W002 projektowanie procesów ładowania i odstawy urobku z przodka eksploatacyjnego oraz transportu ludzi, materiałów i urządzeń do przodka; projektowanie przewietrzania wyrobisk i przodków eksploatacyjnych oraz odwadnianie wyrobisk korytarzowych w trakcie drążenia; wzmacnianie obudowy skrzyżowań wyrobisk eksploatacyjnych z przygotowawczymi; projektowanie harmonogramu robót górniczych + + - + - - - - - - -
M_W003 sposoby przygotowania złoża do eksploatacji; klasyfikację nietypowych systemów eksploatacji i podstawowe systemy eksploatacji złóż resztkowych + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 samodzielnie zaprojektować technologię wybierania resztki pokładu w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobrać technologie drążenia, utrzymywania i wzmacniania wyrobisk korytarzowych w rejonie planowanej eksploatacji. + + - + - - - - - - -
M_U002 wyznaczyć parametry zalegania złoża oraz opisać warunki górniczo-geologiczne dla zaprojektowania odpowiedniego systemu eksploatacji złoża + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykonywania projektów i nadzorowania robót górniczych dotyczących skomplikowanych nietypowych systemów eksploatacji + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Program wykładów:
Charakterystyka warunków górniczo-geologicznych, analiza map górniczych. Systemy eksploatacji węgla kamiennego w złożach resztkowych oraz w złożach cienkich, średnich i grubych o zmiennych parametrach górniczo – geologicznych. Charakterystyka systemów eksploatacji z dennym i czołowym wypuszczaniem urobku (systemy podbierkowe, blokowe i komorowe). Systemy eksploatacji resztek złóż: systemy chodnikowe, chodnikowe z wcinkami, ubierkowe (krótkich ścian) z obudową zmechanizowaną. Obudowy wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz skrzyżowań tych wyrobisk. Metody wzmacniania obudów wyrobisk korytarzowych w rejonach eksploatacyjnych. Technologie urabiania złoża. Organizacja i sposób prowadzenia prac eksploatacyjnych. Likwidacja zrobów.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Program ćwiczeń:
Zapoznanie studentów z doborem optymalnego systemu eksploatacji złoża dla istniejących warunków górniczo – geologicznych. W ramach ćwiczeń wykonany zostanie projekt eksploatacji resztki pokładu o określonych wymiarach geometrycznych oraz warunkach geologiczno – górniczych. Projekt uwzględnia dobór odpowiedniego systemu eksploatacji; dobór wielkości przekroju i obudowy wyrobiska eksploatacyjnego i wyrobisk przygotowawczych oraz technologii ich drążenia. Ładowanie i odstawę urobku z przodka. Transport materiałów i urządzeń do przodka. Przewietrzanie wyrobisk korytarzowych. Wzmocnienie obudowy skrzyżowania wyrobiska eksploatacyjnego z przygotowawczym. Dobór maszyn i urządzeń dla wyrobiska eksploatacyjnego. Harmonogram wykonywania prac przygotowawczych i eksploatacyjnych. Podstawowe wskaźniki techniczne i ekonomiczne.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Określenie podstawowych wskaźników technologii eksploatacji złoża nietypowym systemem eksploatacji (np. zasobów, wydobycia dobowego, postępu dobowego, liczby wskaźnikowej stropu, wskaźników deformacji powierzchni oraz harmonogramów i kosztów robót górniczych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (kolokwium zaliczeniowe) i projektowych (pozytywna ocena z projektu).

Oddanie projektu do oceny – najpóźniej 1 tydzień przed ostatnimi zajęciami.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.
Forma zaliczenia wykładów: egzamin (liczba terminów: 3).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z:
- egzaminu (waga 0,5),
- oceny ćwiczeń projektowych (waga 0,3)
- oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2).

Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa ale jest zalecana.

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw analizy matematycznej, znajomość podstawowych programów edytorskich i graficznych (Corel Draw lub AutoCad) oraz podstawowych zasad i technologii wybierania kopalin stałych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. St. Piechota “Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”
Kraków 2003, cześć 1.
2. St. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska – Młynarska “Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009r.
3. M. Turek “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”.
4. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007; Piechota S.
„Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP,
Kraków 2003;
6. Piechota S. „Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996;
7. Przybyła H. „Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania — Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method / Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

2. Kontrola stateczności wyrobisk korytarzowych wykonywanych w obudowie podporowo-kotwiowej i kotwiowej — Control of stability of underground mine workings constructed with support systems of prop and rockbolt type (combined) or rockbolt type / Jerzy STASICA, Zbigniew RAK, Michał STOPYRA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2006 nr 4 s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

3. Efekty zabezpieczania ociosów węglowych z wykorzystaniem kotwi urabialnych wklejanych ładunkami PUR firmy CARBOTECH-POLONIA — Effects of protection of coal sidewalls with utilization of wooden bolts inserted with PUR cartridge made by CARBOTECH-POLONIA / Andreas Zapotocki, Michał STOPYRA, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002. T. 2 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002. — S. 1111–1130. — Streszcz., Abstr.

4.Kotew strunowa jako element obudowy wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego — String roof bolt as element of narrow workings support in Polish coal mines / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 9 s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

5.Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej na przykładzie przecinek ścianowych w KWK ,,Wieczorek” — New solutions of a supporting-bolt support example of longwall cross-cuts in “Wieczorek” coal mine / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Michał STOPYRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 221–234. — Bibliogr. s. 234. Streszcz., Abstr.

6. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10

7.Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego — Directions of developemnt in technologies for opening out hard coal deposits / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 12, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

8. Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce — The assessment of the possibility to use short-front and special mining systems in the coal mines in Poland / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Zbigniew BURTAN // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN:
1505-0440. — 2011 nr 11, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz.

9. Wybrane zagadnienia stosowania obudowy kotwowej dla wzmacniania obudowy podporowej w wyrobiskach przygotowawczych — Selected problems in using rockbolt support for reinforcement of chock support in preparatory headings / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Zbigniew Rawicki // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 2, s. 3–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.. — Z. Rak, J. Stasica – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów ustali prowadzący na początku semestru.