Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż soli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-205-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka modułu obejmuje technologie i systemy eksploatacji soli metodą podziemną i podstawy ługownictwa solnego, wraz z elementami projektowania eksploatacji i zagrożeniami naturalnymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną oraz ma podstawowe elementy wiedzy z zakresu ługownictwa solnego. IGR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. IGR2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i mechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji złóż soli. IGR2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje: zagospodarowania, udostępnienia, przygotowania do eksploatacji oraz systemów eksploatacji w złożach soli kamiennej z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). IGR2A_U05 Projekt,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej i technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. IGR2A_U06 Wykonanie projektu
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. IGR2A_U05 Projekt,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. IGR2A_U05 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną oraz ma podstawowe elementy wiedzy z zakresu ługownictwa solnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i mechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji złóż soli. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje: zagospodarowania, udostępnienia, przygotowania do eksploatacji oraz systemów eksploatacji w złożach soli kamiennej z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej i technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Specyfika górnictwa solnego. Technologie pozyskiwania soli. Górnictwo solne w Polsce i na świecie.
2. Zasady i schematy udostępnienia i rozcięcia złóż solnych.
3. Podstawowe systemy eksploatacji złóż soli stosowane w Polsce: charakterystyka systemów eksploatacji oraz technologii urabiania.
4. Charakterystyka zagrożeń naturalnych i ich skutków w górnictwie solnym.
5. Podstawy ługownictwa solnego.
6. Problemy wykorzystania wyrobisk i likwidacji kopalń soli.

Ćwiczenia projektowe (9h):
1. Zasady wymiarowania wyrobisk i calizn solnych w polach eksploatacyjnych kopalń soli i obliczenia.

2. Analiza zagrożeń naturalnych i ich skutków w górnictwie solnym – studium przypadku.
3. Podstawy obliczeń ługownictwa solnego.
4. Elementy projektowania technologii ługowania w programie WinUbro.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać ocenę pozytywną z projektów oraz kolokwium zaliczeniowego z zakresu wykładów i ćwiczeń.
Zaliczenie poprawkowe przysługuje studentom, którzy byli obecni na pierwszym terminie zaliczenia i nie uzyskali oceny pozytywnej lub byli wówczas nieobecni, a nieobecność ich została usprawiedliwiona.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności, student uzupełnia samodzielnie na podstawie zaleconej przez wykładowcę literatury przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K., 2009 – Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli.
Ślizowski K., Saługa P., 1996 – Surowce mineralne Polski. Surowce Chemiczne. Sól kamienna.
Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2003 – Zarys otworowego ługownictwa solnego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Informacje dodatkowe:

Przewiduje się dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowego.