Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny przepływowe w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-307-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na wykładzie omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu maszyn przepływowych, którym
towarzyszą ćwiczenia laboratoryjne ilustrujące przedstawiane na wykładzie zagadnienia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi IGR2A_W03, IGR2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych IGR2A_W03, IGR2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji IGR2A_W04, IGR2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych IGR2A_W03, IGR2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych IGR2A_W02, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. IGR2A_U05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji IGR2A_U05, IGR2A_U03 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Prowadzący wybiera dla każdego studenta ćwiczenia laboratoryjne do wykonania, spośród poniższych lub nowo powstałych stanowisk:
Badanie wydajności sprężarki metodą napełniania zbiornika, charakterystyka wentylatora osiowego, charakterystyka wentylatora promieniowego, wyznaczanie współczynnika strat miejscowych, współpraca maszyn przepływowych połączonych równolegle, współpraca maszyn przepływowych połączonych szeregowo, charakterystyka pompy próżniowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykonują wyznaczone wcześniej przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne a po zakończeniu ćwiczenia przedstawiają sprawozdanie. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i nadzoruje wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawdza bieżące przygotowanie do nich a następnie ocenia przedstawione sprawozdanie.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia laboratoryjnych wskazane przez
prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzenia przygotowania
teoretycznego do ćwiczeń, wykonania ćwiczeń oraz opracowania wyników w formie sprawozdań.
Prowadzący zajęcia może zezwolić na uzupełnienie sprawozdań oraz poprawienie negatywnych ocen z
przygotowania teoretycznego w jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują w zespołach lub samodzielnie (decyduje prowadzący zajęcia) wyznaczone ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Wymagania

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość mechaniki płynów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008.
Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS 1997.
Walden H., Stasiak J., Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1971.
Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz.2. Pompy, wentylatory, sprężarki. Politechnika Poznańska 1999.
Świtalski P., ABC techniki pompowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych — A proposal of constant-pressure
regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja
Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31.
Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowej — Computer
assistance provided to the regulation system of the impeller pump’s energy-efficient performance /
Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr
2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54
Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej —
Pre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał
KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511.
Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowych — The proposal of the energyefficient
way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria
/ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.:
Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77
oraz według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza
http://www.bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

W trakcie semestru niektóre zajęcia w miarę możliwości mogą odbywać się na terenie zakładów produkujących bądź użytkujących maszyny przepływowe.