Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wydobycia węgla brunatnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-309-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr inż. Patyk Michał (mpatyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na podstawie danych geologicznych potrafi zaprojektować wyrobisko górnicze i zwałowisko zewnętrzne oraz dobrać odpowiedni układ technologiczny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna aktualną sytuację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W04, IGR2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W04, IGR2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni układ technologiczny w celu eksploatacji złóż węgla brunatnego IGR2A_U05, IGR2A_W04, IGR2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykonać projekt kopalni odkrywkowej eksploatującej węgiel brunatny (zaprojektowanie wkopu udostępniającego oraz pochylni transportowych) IGR2A_U05, IGR2A_W04, IGR2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR2A_K03, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna aktualną sytuację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni układ technologiczny w celu eksploatacji złóż węgla brunatnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać projekt kopalni odkrywkowej eksploatującej węgiel brunatny (zaprojektowanie wkopu udostępniającego oraz pochylni transportowych) + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Historia i stan obecny branży węgla brunatnego w Polsce.
2. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce i na świecie.
3. Przegląd sposobów wydobycia węgla brunatnego na świecie.
4. Roboty podstawowe i pomocnicze w kopalniach węgla brunatnego.
5. Modele technologiczne kopalń jednoodkrywkowych i wieloodkrywkowych.
6. Programowanie zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
7. Określenie zdolności wydobywczej kopalni. Układ wydobywcze KTZ.
8. Czynniki determinujące lokalizację wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego.
9. Technologia pracy koparek wielonaczyniowych kołowych i łańcuchowych,
10.Technologia pracy zwałowarek taśmowych.
11. Mosty przerzutowe i agregaty (koparka-zwałowarka).
12. Sposoby udostępniania złóż węgla brunatnego.
13. Urabianie selektywne. Rozwój frontów eksploatacyjnych.
14. Prowadzenie robót w warunkach zimowych.
15. Projektowanie krótkoterminowe i długoterminowe. Plan ruchu zakładu górniczego.

Ćwiczenia projektowe (9h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Wyznaczenie zasięgu eksploatacji złoża węgla brunatnego.
3. Obliczenie geologicznych zasobów bilansowych złoża węgla brunatnego.
4. Obliczenie wskaźników wykorzystania złoża oraz stosunku N:W.
5. Dobór technologii eksploatacji złoża.
6. Dobór maszyn podstawowych.
7. Budowa wyrobiska docelowego.
8. Budowa zwałowiska zewnętrznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia wykładu:
- pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z tematyki wykładów,

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- ustna lub pisemna obrona projektu obejmująca zadanie projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
Ocena końcowa = P*60% + O*40%
gdzie: P – ocena z projektu, O – ocena z zaliczenia ustnego lub pisemnego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładu (waga 0,5) i ocena z ćwiczeń projektowych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasztelewicz Z., (2004). Polskie górnictwo węgla brunatnego. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”. Bełchatów-Wrocław. 2004.
2. Kasztelewicz Z., (2007). Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”, Bogatynia-Wrocław.
3. Kasztelewicz Z.,(2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
4. Kasztelewicz Z., i inni. (2010). Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowej wieloodkrywkowej kopalni Gubin-Mosty-Brody. AGH Wydawnictwa. Kraków.
5. Kozioł W., i inni., (2007). Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego, AGH.
6. Wiśniewski S., (1980). Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kasztelewicz Z., Patyk M., (2015). Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, Polityka Energetyczna, t. 18 z. 4, s. 45-59
 • Kasztelewicz Z., i inni., (2015). Dylematy polskiego górnictwa odkrywkowego na progu 2015 roku, Górnictwo Odkrywkowe, 56 nr 1, s. 5–16
 • Kasztelewicz Z., i inni., (2014). Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie, Przegląd Górniczy. t. 70 nr 10, s. 85–89
Informacje dodatkowe:

Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.