Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-310-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapoznaje się z systemem prawnym w procedurze ocen odziaływania na środowisko z uwzględnieniem studium przypadków wybranych przedsięwzięć górniczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. IGR2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko IGR2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko IGR2A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. IGR2A_U04, IGR2A_U02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy IGR2A_U04, IGR2A_U02 Projekt
M_U002 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania IGR2A_U04, IGR2A_U02 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Podstawowe definicje.
2. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko.
3. Rodzaje przedsięwzięć – ścieżka postępowania dla uzyskania decyzji środowiskowej.
4. Właściwość organu w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
6. Indywidualna (planowanego przedsięwzięcia) ocena oddziaływania na środowisko.
7. Karta informacyjna przedsięwzięcia (zakres, wymagania).
8. Raport o oddziaływaniu na środowisko (zakres, wymagania).
9. Działania minimalizujące negatywne oddziaływania.
10. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
11. Organy opiniujące/uzgadniające w procedurze OOŚ.
12. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
13. Wybrane zagadnienia z KPA w procedurze OOŚ.

Ćwiczenia projektowe (9h):

1. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic, podziału katastralnego, terenów zagrożonych osuwiskami, terenów zagrożonych powodzią, terenów zagrożonych podtopieniami, terenów zamkniętych.
2. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki, na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów.
4. Inwentaryzacja terenów chronionych akustycznie.
5. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych.
6. Inwentaryzacja obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
7. Analiza warunków hydrograficznych: inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych.
8. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na mapach hydrologicznych. Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPd Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć projektowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, z wykorzytsaniem techni komuterowych. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny z ustnej jego obrony.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu weryfikującego efekty kształcenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia projektu oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Publikacje Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) – http://www.gdos.gov.pl/publikacje
2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
3. Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
4. Opaliński B., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
5. Wilżak T.,Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Naworyta W., Oceny oddziaływania na środowisko: kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 2016 nr 4–5, s. 72–77

Informacje dodatkowe:

Brak