Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badanie polowe ośrodka skalnego i gruntowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-313-GP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje metody badań górotworu, zarówno w ośrodku sypkim i spoistym (gruntowym), jak i skał zwięzłych. Samodzielnie wykonuje wybrane pomiary.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie sposobów badania ośrodka gruntowego i skalnego IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna różnice w zachowaniu się ośrodka skał sypkich, spoistych i zwięzłych IGR2A_W04, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wyróżniania klas górotworu i przydatności tych klasyfikacji dla celów inżynierskich IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium
M_W004 Zna czynniki wpływające na stan naprężeń w górotworze i zna metody jego pomiaru IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium
M_W005 Potrafi właściwie zaplanować eksperyment badania ośrodka skalnego i zinterpretować wyniki badań IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać metodę badań polowych do rodzaju ośrodka skalnego i warunków geologiczno-technicznych IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę ze znaczenia właściwego rozpoznania ośrodka skalnego w przypadku wykonywania projektów górniczych i budowlanych w aspekcie optymalizacji zadań i kosztów oraz ingerencji w środowisko naturalne IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_W06, IGR2A_K04 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość interdyscyplinarności zagadnień górniczych i geotechnicznych IGR2A_K01, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_K04, IGR2A_W01, IGR2A_W05
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie sposobów badania ośrodka gruntowego i skalnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna różnice w zachowaniu się ośrodka skał sypkich, spoistych i zwięzłych + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wyróżniania klas górotworu i przydatności tych klasyfikacji dla celów inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna czynniki wpływające na stan naprężeń w górotworze i zna metody jego pomiaru + - + - - - - - - - -
M_W005 Potrafi właściwie zaplanować eksperyment badania ośrodka skalnego i zinterpretować wyniki badań - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać metodę badań polowych do rodzaju ośrodka skalnego i warunków geologiczno-technicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę ze znaczenia właściwego rozpoznania ośrodka skalnego w przypadku wykonywania projektów górniczych i budowlanych w aspekcie optymalizacji zadań i kosztów oraz ingerencji w środowisko naturalne + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość interdyscyplinarności zagadnień górniczych i geotechnicznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Znaczenie badań polowych

  1. rozpoznanie ośrodka skalnego
  2. ocena stanu ośrodka
  3. ocena jakości górotworu
  4. zakres oceny
  5. czynniki wpływające na konieczność kontroli górotworu

 2. Badania własności skał

  1. zakres badań
  2. penetrometr
  3. presjometr
  4. wytrzymałość punktowa
  5. sieci spękań, warstwowanie
  6. rdzeniowanie, pobieranie próbek, opory wiercenia

 3. kartowanie geotechniczne

  1. znaczenie klasyfikacji
  2. kartowanie przodka wyrobiska
  3. opis inżynierski ośrodka wg ISRM
  4. opis jakości ośrodka skalnego za pomocą wskaźników jakości górotworu
  5. omówienie wybranych wskaźników
  6. ocena własności masywu skalnego na podstawie wskaźników jakości górotworu

 4. Rozpoznanie własności gruntów

  1. badania makroskopowe
  2. penetrometr
  3. sondowania statyczne i dynamiczne
  4. pobieranie próbek
  5. badania presjometryczne
  6. zapis wyników
  7. odniesienie do norm
  8. interpretacja

 5. Badanie stanu naprężenia w ośrodku skalnym

  1. Prawdziwe naprężenie pierwotne w górotworze
  2. Wpływ czynników naturalnych i górniczych na zmiany naprężeń
  3. Metody badań stanu naprężenia w górotworze
  4. Przykłady wyników badań na świecie.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
 1. Badania własności ośrodka skalnego

  Badania penetrometryczne i wytrzymałość punktowa

 2. Ocena makroskopowa gruntu

  Wykonanie analizy makroskopowej gruntu dla czterech różnych ośrodków w grupach

 3. Analiza rdzeni wiertniczych. Ocena jakości górotworu.

  Badania w grupach:

  1. Wyznaczanie stref spękań
  2. Wyznaczanie jakości i intensywności spękań
  3. Wykorzystanie analiz w ocenie jakości górotworu
  4. Ocena wskaźnika RMR, indeksu Q i wskaźnika GSI

 4. Sondowanie dynamiczne

  Badania sondą lekką wbijaną. Zapis i analiza wyników badań gruntu.

 5. Sondowania gruntów

  Sonda WST oraz ścinarka obrotowa i penetrometr. Zapis i analiza wyników badań gruntu

 6. Analiza metod badań właściwości gruntów i skał

  Analiza porównawcza właściwości gruntów i skał pod kątem ich wykorzystania w projektowaniu wyrobisk górniczych i tunelowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują samodzielnie badania w skałach i gruntach. Wykorzystują w tym celu sondy do badań polowych, penetrometr, badają rdzenie wiertnicze.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest 100% udział w ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują badania praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli nieobecności na ćwiczeniach nie przekraczają 1/3. Wówczas student przygotowuje prezentację na wybrany temat dotyczący badań polowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 (jedna) nieobecność na wykładzie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sanecki L. 2003. Geotechniczne badania polowe. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
2. PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-EN ISO 14688-1: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
4. PN-EN ISO 14688-2: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania + PN-EN ISO 14688-2: 2006/Ap1, czerwiec 2010.
5. PN-EN ISO 14689-1: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał. Część 1: Oznaczanie i opis.
6. PN-EN ISO 22475-1: 2006, listopad 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania (oryg.).
7. PN-EN ISO 22476-2: 2005, czerwiec 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2: Sondowanie dynamiczne (oryg.).
8. PN-EN ISO 22476-3: 2005, czerwiec 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 3: Sonda cylindryczna SPT (oryg.).
9. PN-EN ISO 22476-12: 2009, lipiec 2009. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Badanie sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej (oryg.).
10. Hoek E., Kaiser P.K., Bawden W.F. 1995. Support of Underground Excavations in Hard Rock. A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield.
11. Palmström A., Stille H. 2010. Rock Engineering. Thomas Thelford Ltd.
12. Bieniawski Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classification. A Complete Manual For Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. John Wiley and Sons, New York/Chichester/Brisbane/Toronto/Singapore.
13. Bickel J.O., Kuesel T.R., King E.H. 1996. Tunnel Engineering handbook. Second Edition. Chapman & Hall, An International Thomson Publishing Company, New York.
14. Tajduś A., Cała M., Tajduś K.: 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH, Kraków.
15. Ulusay R., Hudson J.A. (eds): 2007. The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring 1974-2006. ISRM Turkish National Group, Ankara, Turkey.
16. Wiłun Z. 2001. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Małkowski P.: Rola stref spękań w ocenie stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla. Rozprawy, monografie, Wydawnictwa AGH, Nr 265, Kraków 2013.
2, Małkowski P.: Porównanie zmodyfikowanego endoskopowego wskaźnika jakości górotworu z parametrami rdzenia wiertniczego. Przegląd Górniczy nr nr 7-8, 2009, s. 38-45.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości odrobienia zajęć laboratoryjnych.