Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biologiczne metody wzbogacania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-215-PS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmujący technologie wykorzystujące procedury biotechnologiczne w procesach wzbogacania rud i ekstrakcji metali.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich IGR2A_W01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych IGR2A_W01, IGR2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych IGR2A_W03, IGR2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej IGR2A_W03, IGR2A_W02 Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_W005 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu biotechnologii i mikrobiologii przemysłowej IGR2A_W05 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
M_W006 Student zna różne możliwości wykorzystania mikroorganizmów w inżynierii mineralnej m.in. odsiarczanie węgla , ropy, gazów, bioflokulacja, usuwanie metali ciężkich IGR2A_W05 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
M_W007 Student zna mechanizmy i czynniki wpływające na przebieg i efektywność procesu biologicznego ługowania IGR2A_W05, IGR2A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_W008 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych IGR2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_W009 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych IGR2A_W04 Sprawozdanie
M_W010 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi IGR2A_W04, IGR2A_W05 Studium przypadków ,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium biotechnologicznym IGR2A_U05, IGR2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych uczestniczące w procesie bioługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej IGR2A_U05, IGR2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania mikrobiologiczne procesu bioługowania metali z rud. IGR2A_U05, IGR2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów IGR2A_U05, IGR2A_U04 Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) IGR2A_U05, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U007 Student potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną surowców mineralnych IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 Student potrafi wykonać preparaty mikroskopowe bakterii i grzybów pleśniowych oraz diagnozować rodzaje bakterie i grzybów wykorzystywanych biotechnologicznych IGR2A_U05, IGR2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U009 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne IGR2A_U05 Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_U010 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia IGR2A_U05, IGR2A_U04 Sprawozdanie
M_U011 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz IGR2A_U04 Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_U012 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji IGR2A_U05, IGR2A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody biotechnologiczne, przeprowadzane z udziałem mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje IGR2A_K01, IGR2A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej + - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu biotechnologii i mikrobiologii przemysłowej + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna różne możliwości wykorzystania mikroorganizmów w inżynierii mineralnej m.in. odsiarczanie węgla , ropy, gazów, bioflokulacja, usuwanie metali ciężkich + - - - - - - - - - -
M_W007 Student zna mechanizmy i czynniki wpływające na przebieg i efektywność procesu biologicznego ługowania + - + - - - - - - - -
M_W008 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych - - + - - - - - - - -
M_W009 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
M_W010 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium biotechnologicznym + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych uczestniczące w procesie bioługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania mikrobiologiczne procesu bioługowania metali z rud. + - + - - - - - - - -
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów + - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) - - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń - - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
M_U008 Student potrafi wykonać preparaty mikroskopowe bakterii i grzybów pleśniowych oraz diagnozować rodzaje bakterie i grzybów wykorzystywanych biotechnologicznych - - + - - - - - - - -
M_U009 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne - - + - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia - - + - - - - - - - -
M_U011 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz - - + - - - - - - - -
M_U012 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego + - + - - - - - - - -
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych + - + - - - - - - - -
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie + - + - - - - - - - -
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody biotechnologiczne, przeprowadzane z udziałem mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych + - + - - - - - - - -
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Biologiczne metody wzbogacania

1.Definicja biotechnologii jako nauki. Zarys rozwoju biotechnologii. Podstawowe techniki działań biotechnologicznych. Rola mikroorganizmów w środowisku człowieka. Biogeochemia – zastosowanie w przemyśle wydobywczym rud, węgla i utylizacji odpadów. Ługowanie biologiczne – rola drobnoustrojów w procesie wzbogacania
2.Morfologia i fizjologia drobnoustrojów bakteryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii uczestniczących w procesie bioługowania . Właściwości fizjologiczne i uzdolnienia biochemiczne wybranych grup bakterii
3.Mikroorganizmy grzybowe – morfologia i fizjologia , uzdolnienia biochemiczne
4.Wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje . Wpływ drobnoustrojów na środowisko
5.Mechanizm procesu ługowania biologicznego. Czynniki warunkujące przebieg procesu. Pozyskiwanie biomasy bakteryjnej i grzybowej do procesu bioługowania. Bioługowanie w warunkach laboratoryjnych
6.Bioługowanie metali z rud i odpadów w skali przemysłowej – ługowanie w hałdach, w złożu . Inne możliwości wykorzystania drobnoustrojów w inżynierii mineralnej (m.in.bioodsiarczanie węgla, ropy, gazów, bioflokulacja itp.)

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
Biologiczne metody wzbogacania

Wprowadzenie
Laboratorium mikrobiologiczne:
- BHP pracy w laboratorium mikrobiologicznym
- wyposażenie
- metody sterylizacji.
Mikroskopia:
- typy mikroskopów biologicznych
- budowa
- obsługa
1 godz

Technika sporządzania preparatów mikroskopowych
Barwienie bakterii metodą prostą i złożoną – diagnostyka mikroskopowa 2 godz

Metody hodowli drobnoustrojów
Podłoża do hodowli różnych mikroorganizmów, ich rodzaje i skład.
Podstawy identyfikacji drobnoustrojów. Badanie żywotności bakterii- technika sporządzania preparatu z „kroplą wiszącą"2 godz

Analiza mikrobiologiczna wybranego surowca mineralnego (węgla, rudy miedzi)
Określenie mikroflory autochtonicznej 2 godz

Określenie aktywności oddechowej bakterii z rodzaju Acidithiobacillus ferrooxidans.
Określenie aktywności oddechowej bakterii z rodzaju Acidithiobacillus ferrooxidans. 2 godz

Bioflotacja
Bioflotacja wybranego surowca mineralnego -3godz.

Bioodsiarczanie
Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem wyodrębnionej mikroflory autochtonicznej – 3 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych z jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści wykładów

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

Nieobecność na 50% z ćwiczeń laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie zajęć.

Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie trzy terminy zaliczenia kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych poszczególnych form zajęć (laboratorium, wykład).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1.J. Drzymała: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2007
2.E. Małysa i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z flotacji. Wyd. drugie. Wyd. AGH, Kraków 1981
3.Surowce metaliczne Cynk i Ołów, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997
4.Surowce metaliczne miedź i srebro, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997
5.Hydrometalurgia siarczkowych surowców miedzi – VIII Seminarium, Lubin, czerwiec 2003
6.Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce. Seminarium naukowe, Polkowice listopad 2000
7.Produkcja metali szlachetnych. Mat. Konferencyjne. Głogów 1996
8.W. Bukiej, J. Nowakowski: Badanie nad odzyskiem platyny z odpadowych materiałów elektronicznych. Rudy i Metale 1998, nr1
9.J. Włodyka: Otrzymywanie koncentratu platynowego ze zużytych katalizatorów procesu octafining, Rudy Metale 1998 nr 8
10.W. Riesenkampf: Perspektywy rozwoju hydrometalurgii cynku w Polsce, Rudy i Metale 1994 nr 4
11.J. Molenda: Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
12.Marciniak-Kowalska J., Konopka E., Wzbogacanie chemiczne kopalin, skrypt AGH, Kraków 1982
13.Łętowska F., Podstawy hydrometalurgii, Warszawa 1975
14.E. Klimiuk i in.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2003
15.Wł. Kunicki-Goldfinger : Życie bakterii. Wyd. PWN, Warszawa 2008
16.Z. Libusz i in.: Mikrobiologia techniczna. T 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa 2007
17.M. Błaszczyk : Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2007
18.J. Mrozowska i in.: Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
19.A.Grabińska-Łoniewska i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999

Literatura uzupełniająca:
1.Hermanowicz W., i inni, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnctwo ARKADY, Warszawa 1999
2.Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997
3.Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 1992
4.T. Lipiec, Z. S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996
5.J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 1985
6.Czasopisma naukowo techniczne w języku polskim i angielskim z zakresu gospodarki surowcami i biotechnologii : min. Przemysł Chemiczny, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Archiwum Górnictwa, Rocznik Ochrony Środowiska, Polish Journal of Enviromental Studies, Archives of Enviromental Pretoction

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Usuwanie metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.
2. Bioflotacja i bioługowanie jako alternatywne metody odsiarczania paliw stałych : Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — Katowice
3. Bioflotation as an alternative method for desulphurization of fine coal, Part 1 / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; 2014 R. 15 nr 2, s. 263–268.
4. Bioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych składowiska „Gilów” w Lubinie z udziałem grzybów mikroskopowych z gatunku Aspergillus flavus. Ewa KISIELOWSKA, Ewelina KASIŃSKA-PILUT, Anna HOŁDA // Przegląd Górniczy ; 2012 t. 68 nr 3, s. 113–116.
5. Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii Acidithiobacillus thioparus —Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Przegląd Górniczy ; 2014 t. 70 nr 5, s. 124–128.
6. The bioleaching of silver from the “Żelazny Most” disposal after-flotation wastes in Lubin with application of microfungi from genus Aspergillus niger — Bioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych z Lubina ze składowiska „Żelazny Most” z zastosowaniem grzybów z rodzaju Aspergillus niger / Ewa KISIELOWSKA, Rafał Wojtasik, Ewelina Kasińska-Pilut, Anna HOŁDA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; 2012 vol. 36 no. 4, s. 31–37

Informacje dodatkowe:

Brak