Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-310-PS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z metodami racjonalnej gospodarki surowcami pierwotnymi i sposobami zagospodarowania odpadów przemysłowych oraz sposobami kompleksowego wykorzystania wszystkich składników kopaliny na każdym etapie ich wytworzenia w trakcie procesu przeróbki mechanicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość podstaw organizacyjno - prawnych gospodarki surowcami pierwotnymi, wtórnymi i odpadami w Polsce i zasad racjonalnej gospodarki surowcami. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Znajomość wad i zalet wykorzystania surowców wtórnych i odpadowych IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność określenia uwarunkowań kompleksowego wykorzystania surowców w trakcie ich eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa IGR2A_U06, IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Posiada umiejętność zakwalifikowania składników odpadowych wydzielonych w trakcie procesu technologicznego do określonego wykorzystania po zastosowaniu odpowiednich metod przeróbki w celu pozyskania składnika użytecznego z odpadu IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U04, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Świadomość działalności górniczej i jej wpływ w aspekcie zapewnienia stałości dostaw surowców mineralnych obecnemu i przyszłym pokoleniom IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość podstaw organizacyjno - prawnych gospodarki surowcami pierwotnymi, wtórnymi i odpadami w Polsce i zasad racjonalnej gospodarki surowcami. + + - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość wad i zalet wykorzystania surowców wtórnych i odpadowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność określenia uwarunkowań kompleksowego wykorzystania surowców w trakcie ich eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zakwalifikowania składników odpadowych wydzielonych w trakcie procesu technologicznego do określonego wykorzystania po zastosowaniu odpowiednich metod przeróbki w celu pozyskania składnika użytecznego z odpadu + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość działalności górniczej i jej wpływ w aspekcie zapewnienia stałości dostaw surowców mineralnych obecnemu i przyszłym pokoleniom + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1.Źródła i klasyfikacja surowców mineralnych. Surowce główne, towarzyszące, współwystępujące, pierwiastki śladowe, surowce pierwotne, wtórne, odpady – przykłady. Podstawy organizacyjno prawne gospodarki surowcami pierwotnymi, wtórnymi i odpadami w Polsce.
2. Produkcja surowców mineralnych. Surowce lokalne i krajowe, surowce obrotu międzynarodowego. Import i eksport surowców.
3. Zasady racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi. Zasady postępowania z odpadami.
4. Wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych w gospodarce. Wady i zalety wykorzystania surowców wtórnych i odpadowych. Technologie mało- i bezodpadowe. 5. Gospodarka surowcami energetycznymi (węgiel kamienny, węgiel brunatny) z uwzględnieniem możliwości wykorzystania technologii mało- i bezodpadowych.
6. Gospodarka surowcami metalicznymi (rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu).
7. Gospodarka surowcami chemicznymi i ceramicznymi (rudy siarki, surowce węglanowe, kaolin) z uwzględnieniem możliwości wykorzystania technologii mało- i bezodpadowych .
8. Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Wygłoszenie i zaliczenie referatu poszerzającego treść wykładów. Tematy referatów przygotowuje każdorazowo prowadzący.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona ze współczynnikiem 0,5 dla śr. arytmetycznej z ćw. audytoryjnych + 0,5 z kolokwium zaliczeniowego z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane jest zaliczenie przez studenta modułów: Geologia, Zarys górnictwa, Przeróbka mechaniczna,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bolewski A., Gruszczyk H., 1982, Surowce mineralne, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa,
2. Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E., 1990, Zarys gospodarki surowcami mineralnymi, Warszawa, 1982.
3. Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i świata (wydanie aktualne), wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
4. Bilans zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych w Polsce (wydanie aktualne), Państwowy Instytut Geologiczny
5. Girczys J., Sobik-Szołtysek J., 2002, Odpady przemysłu cynkowo-ołowiowego, Częstochowa
6. Paulo A., Strzelska Smakowska B., 2000: Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, Uczelniane Wydawnictwo-Naukowo-dydaktyczne, Kraków.
7. Przeróbka i wykorzystanie surowców skalnych,, 2002, red. Sztaba K. i in, wyd. PAN IGSMiE, Kraków. 8. Rocznik statystyczny GUS (wydanie aktualne)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. NOWAK A., SUROWIAK A., Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems Archives of Mining Sciences, 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.
2. SUROWIAK A., Assessment of coal mineral matter liberation efficiency index, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2013 R. 14 nr 2, s. 153–158.
3. NOWAK A., SUROWIAK A., Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowych, Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 7–8, s. 65–71.
4. NIEDOBA T., SUROWIAK A., Type of coal and multidimensional description of its composition with density and ash contents taken into consideration, IMPC 2012 : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012.
5. SUROWIAK A., BROŻEK M., Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.

Informacje dodatkowe:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z modułu jest:
1. Obecność na wszystkich zajęciach audytoryjnych.
2. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji poszerzającej treść wykładów.
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Nieobecność na ćwiczeniach spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona, a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia.
Nieobecność na 50% z ćwiczeń audytoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzania zajęć.
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.
Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.
Zaliczenie wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.
Nie ma możliwości poprawy uzyskanej oceny pozytywnej z poszczególnych form zajęć (ćwiczenia audytoryjne). Obecność na wykładach (100%) może być premiowana przy wystawianiu oceny końcowej z modułu.