Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-402-PS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Praca dyplomowa
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Praca dyplomowa
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Praca dyplomowa
M_W004 Wie jak prezentować efekty swojej pracy IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Praca dyplomowa
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy naukowej IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Praca dyplomowa
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy naukowej IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Praca dyplomowa
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Praca dyplomowa
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej - - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy - - - - - - - - - - -
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska - - - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak prezentować efekty swojej pracy - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy naukowej - - - - - - - - - - -
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy naukowej - - - - - - - - - - -
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 551 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 150 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 400 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Napisanie i rejestracja pracy dyplomowej

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora, recenzenta oraz prezentacji pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do obrony pracy konieczne jest absolutorium studiów II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy