Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia biznesu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-404-PS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości Prezentacja
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji Prezentacja
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Psychologia biznesu

1. Wprowadzenie do psychologii biznesu
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (tworzenie kapitału ludzkiego)
3. Techniki komunikowania się w organizacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Psychologia stresu. Stres pracy i jego profilaktyka
5. Syndrom Wypalenia Zawodowego oraz jak mu zapobiegać Test „Czy jesteś już wypalony?(program interwencyjno – prewencyjny)
6. Przywództwo w organizacji Władza menedżerska i przywództwo
7. Komunikacja interpersonalna i kształtowanie wizerunku osobistego menadżera.
8. Konflikty i ich rozwiązywanie. Podstawy Negocjacji. Wybrane metody i techniki negocjacji.
9. Psychologia konsumenta i reklamy
10. Zarządzanie czasem w pracy
11. Metody i techniki pracy menedżera. Trening umiejętności menedżerskich
12. Zachowania organizacyjne – mierzenie motywacji osiągnięć – kwestionariusz, test ról zawodowych, zachowania patologiczne – mobbing w pracy,
13. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
14. Psychologiczny model efektywności pracy (badanie efektywności stylu kierowania- test Reddina)
15. Coaching – a kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach, praca pisemna na zaliczenie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie ma wstępnych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
R.W.Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” PWN Warszawa 2004
Literatura polecana:
Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Antykwa, 2005.
Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1994.
Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1990.
De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, PRIMA, Warszawa 1995.
De Bono E., Sześć butów czyli sześć sposobów działania, Medium, Warszawa 1997.
De Bono E., Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia. Medium, Warszawa
1996.
Dominian J., Autorytet, Inst. Wydaw. PAX, Warszawa 1988.
Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
Filarski P., Trembowelska E.. Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora,
Wyd. SYNERGIA, Gdańsk.
FincherS.F., Kreatywna manda/a, RAVI, Łódź 1994.
Fisher M., Sekret milionera, Medium, Warszawa 1991.
Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodzgc do tak. Negocjacje bez poddawania się,
PWE, Warszawa 1995.
Folta M., Communication Training: from a multi-disciplinary group to an
interdisciplinary team, w: Komunikacja Społeczna w procesach transformacyjnych;
Social Communication in the Transformation Process, OBP, Wrocław 1994.
Folta M., Trening komunikacji; od multi-dyscyplinarnej grupy do
interdyscyplinarnego zespołu, praca dyplomowa na Studium Pedagogiki Myślenia
Twórczego, WSZPS, Warszawa 1991.
Folta M., Zarys nowoczesnej teorii i praktyki negocjowania w: Humanizacja
zespołów mieszkaniowych blokowisk, Habitat 93, Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1994.
Folta M., Kreatywne rozwijanie przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej, w:
Habitat w regionie, Habitat '96, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1998.
Folta M. Prognozowanie naukowo techniczne i gospodarczo-społeczne z
wykorzystaniem teorii potrzeb i heurystyki, w: Potrzeby, Twórczość, Przyszłość;
Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997.
Gheorghlu V.A., Sugestia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Sukces w życiu zależy nie tylko od
intelektu lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina of Poznań
1997.
Góralski A., Być nowatorem poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1980.
Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989.
Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia przypadków, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu NLU, 1998.
Witkowski T. (red), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Akade, Katowice 2000.
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996.
Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Warszawa: Wydawnictwo Business Press, 1996.
Franken Robert E. Psychologia motywacji, Wydawnictwo: GWP 2005
Chmiel N (red.)Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo: GWP 2007
Maruszewski T. „Psychologia Poznania” Umysł i świat, GWP, 2011
Grzesiak Mateusz Success and Change, Wyd. Helion, 2014,

Czasopisma i inne źródła :
„Personel i zarządzanie”,
Newsweek Wydanie specjalne Psychologia 2/2015
„Coaching”
„Charaktery”
i inne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE Z PSYCHOLOGII BIZNESU

KSIĄŻKI AUTORSKIE:

Książka pt.: „Stres w zawodzie nauczyciela – Specyfika, uwarunkowania i następstwa”, [Stress on the teaching profession : specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. —. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7 w książce została poruszona specyfika stresu organizacyjnego, Szkoła jako Organizacja , Kraków 2006

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I KSIĄŻKACH AKADEMICKICH

2014

Relacje człowiek, praca a syndrom wypalenia się The relations between man, work and burnout syndrome, Zeszyty Naukowe, 10, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków, 2014

Stres frustracja i rozczarowanie u absolwentów Wyższych Uczelni – pozostających bezrobotnymi, w: „Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia – Praca – Pracodawca” red: Prof. Stanisław Lis, Wydawca Tarnowska Szkoła Wyższa, Tarnów 2014 ,
ISBN 978-83-940098-1-6.

Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje, Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości" pod red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Walancika. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu , Dąbrowa Górnicza , 2014

2012
Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu, w : Kobieta we współczesnym społeczeństwie; redakcja naukowa: Joanna Mazur-Łuczak; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012; ISBN: ISBN 978-83-88991-27-1, s. 165-190
Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce- sytuacja we współczesnej Polsce, w:Transformacja systemowa w Polsce – wybrane aspekty, red.: Prof. dr hab. Krzysztof Łabędź Kraków 2012, wyd Księgarnia Akademicka, str 183-202

2011
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280 punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3,0

Stres w zawodzie nauczyciela — School’s social structure and it’s impact on teachers and lecture’s behavior / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Augustyniak E. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN 978-83-7464-363-4. — S. 125–135

Kultura Organizacyjna Szkoły a zachowania nauczycieli, w :Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się red dr Augustyniak E., Kraków 2011, Wydawnictwo AGH, str 125-139

2010
Instytucje kultury w czasach kryzysu — Cultural institutions in crisis / Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Ewa AUGUSTYNIAK,Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

punktacja MNiSW
2009

Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieli — School culture as an organization and its impact on teacher’s stress level / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy — [Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

2008

Bariery komunikacyjne — Barriers of communications / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Bariery człowieczeństwa : wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne / pod red. Moniki Kardaczyńskiej, Joanny Sośnickiej. — Kielce : [s. n.], 2008. — ISBN 978-83-60880-40-1. — S. 95–100. — Streszcz., Summ.

Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela — [Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

punktacja MNiSW

2007

Różnorodność w interpretacji problematyki stresu — Variety in the interpretation of stress / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2007 t. 5 s. 123–129. — Bibliogr. s. 129

Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela //Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Hejnał Oświatowy 4/74, 2007, str 5-8,

2006
Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego — The psychological and sociological determinants of political leadership / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2006 vol. 3 s. 73–83. —

2005

Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką — Computerization of the world and its influence on the human psyche / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Academic Research. — 2005 vol. 15 no. 1 s. 1–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

O manipulacji w polityce — [Manipulation in politics] / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176. \

Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek — Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130

Stres i jego następstwa w zawodzie nauczyciela, (Stress and Its Effects on the Teaching Profession), [w:] „Edukacja w cywilizacji XXI wieku” pod redakcją prof. dr hab. Anny Buchner – Jeziorskiej, Wydawnictwo University of Arts and Sciencies -Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce, 2005, str.277-287

O manipulacji w polityce (Manipulation in Politics), [w:] „Media – władza – prawo”, pod redakcją: dr hab. Marii Magoskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, str.165-175

Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką (Computerization of the world and its influence on the human psyche) [w:]„Academic Research – Badania Naukowe” materiały zebrane po Konferencji Naukowej pt.: „Współczesne metody przetwarzania i transmisji danych” Wydawnictwo University of Arts and Sciencies Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, marzec 2005, vol 15 Number 1, str. 313-330

2004
Zawód nauczyciel. Satysfakcja czy ciągły stres?, [w:] „Kurier Pedagogiczny”, Wydawnictwo Edu-Press, Kraków, Wydawnictwo Edu-Press –marzec 2004, str.8-11

Syndrom wypalenia jako następstwo długotrwałego stresu w zawodzie nauczyciela, Kraków, Hejnał oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 3/61, Kraków 2004,

Interakcyjno – transakcyjne ujęcie problematyki stresu [w:] Problemy społeczne i ekonomiczne, red. K. Łabędź, Kęty, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 2004, str. 37-56.

Stres w pracy nauczyciela, [w:] „Kurier Pedagogiczny”, Wydawnictwo Edu-Press, Kraków Wydawnictwo Edu-Press – 2003, str.7-10.

Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 8, pod red. Prof.dr. hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 1998.

Zjawisko syndromu wypalania w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 11, pod red. Prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 2000.
ARTYKUŁY W PISMACH AKADEMICKICH:

1. Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela Hejnał Oświatowy4/74, 2007, str 5-8,
2. “Zmęczenie u nauczycieli – uwarunkowania i zapobieganie” [Fatigue in teachers – conditions and prevention] [w:] ” Hejnał Oświatowy-Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie”, vol. 3/1993, str.14-18.
3. “Nauczycielu uważaj, bo możesz się wypalić” [Teacher’s burn out process] Hejnał Oświatowy, Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, Vol. 15/1996, str. 5-8.
4. “Czy zawodowi nauczycielskiemu grozi syndrom wypalenia?” [Are teachers at risk of burnout syndrome?] Inspiracje – miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kielcach, nr 2-3/1996, str. 15-18.

Informacje dodatkowe:

brak