Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja i kartografia górnicza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-405-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis do 200 znaków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, szczególnie w zakresie geodezji i kartografii oraz wyciągać wnioski z tych informacji, a także formułować i uzasadniać opinie IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność czytania map górniczych i ich uzupełniania oraz rozwiązywania prostych zadań na mapach IGR1A_U05 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Po zrealizowaniu programu student ma znajomość podstawowych procedur pomiarowych (geodezyjnych), umiejętność prostych obliczeń oraz wizualizacji pomiarów IGR1A_U05, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie przygotować w formie pisemnej sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracować zadane projekty IGR1A_U02 Projekt,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Umie sporządzić znaki umowne i inne oznaczenia graficzne stosowane na mapach górniczych, rozwiązywać proste zadania metodami graficznymi i rachunkowymi IGR1A_U05, IGR1A_U02 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W czasie ćwiczeń student uczy się pracować w małych zespołach pomiarowych (geodezyjnych) IGR1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, szczególnie w zakresie geodezji i kartografii oraz wyciągać wnioski z tych informacji, a także formułować i uzasadniać opinie + + - + - - - - - - -
M_W002 Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność czytania map górniczych i ich uzupełniania oraz rozwiązywania prostych zadań na mapach - + - + - - - - - - -
M_W003 Po zrealizowaniu programu student ma znajomość podstawowych procedur pomiarowych (geodezyjnych), umiejętność prostych obliczeń oraz wizualizacji pomiarów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować w formie pisemnej sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracować zadane projekty - + - + - - - - - - -
M_U002 Umie sporządzić znaki umowne i inne oznaczenia graficzne stosowane na mapach górniczych, rozwiązywać proste zadania metodami graficznymi i rachunkowymi - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W czasie ćwiczeń student uczy się pracować w małych zespołach pomiarowych (geodezyjnych) - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 31 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Wprowadzenie do geodezji i kartografii górniczej.

  Definicja geodezji i jej podział, omówienie zadań geodezji górniczej.Organizacja działu mierniczo-geologicznego na kopalni. Mapa, cechy mapy. Powierzchnie odniesienia, odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych,proste obliczenia geodezyjne, skale map, znaki umowne, generalizacja kartograficzna. Mapy numeryczne.
  Pozioma osnowa geodezyjna,zasady zakładania, jej pomiar i obliczenia. Technologia satelitarna GPS. Pomiar szczegółów sytuacyjnych. Osnowa wysokościowa, niwelacja i jej rodzaje. Pomiar szczegółów wysokościowych. Tachimetria. Pomiar powierzchnii i objętości. Przekroje.Zasady teoretyczne i zastosowania fotogrametrii w geodezji i geodezji górniczej.

 2. Zadania geodezji górniczej.

  Orientacja sytuacyjna kopalń (pionowanie, przeniesienie kierunku, nawiązanie). Orientacja wysokościowa kopalń.
  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe w kopalniach. Problem przebitkowy. Pomiary deformacji górniczych i obliczenia wskaźników deformacji z pomiarów geodezyjnych. Pomiary w kopalniach odkrywkowych i otworowych.

 3. Nowe technologie stosowane w geodezji górniczej i kartografii.

  Mapy numeryczne, skaning laserowy, sondy akystyczne, GIS : podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w górnictwie.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Przyrządy geodezyjne :

  teodolit, dalmierz, niwelator, odbiornik GPS . Pomiary w zespołach.

 2. Orientacja kopalni :

  pionowanie, przeniesienie kierunku, nawiązanie. Pokaz w szybie doświadczalnym

 3. Problem przebitkowy :

  zadanie kierunku poziomego i pionowego w wyrobisku górniczym

 4. Pomiar i obliczenie objętości hałdy :

  studenci mierzą metodą tachimetryczną górkę w Parku Jordana i na podstawie tych pomiarow obliczają objętość

Ćwiczenia projektowe (9h):
 1. Mapy górnicze :

  definicja, podział, cechy mapy, znaki umowne zgodnie z polskimi normami górniczymi. Czytanie map, zadania na mapach (wyznaczenie: rozciągłości i upadu pokładu oraz nachylenia pochylni). Temat domowy 1: Mapy górnicze (indywidualny dla każdego studenta). Proste obliczenia na podstawie danych odczytanych z mapy (odległość, azymut, kąt, nachylenie pochylni, pole parceli, objętość wyeksploatowanego złoża).
  Temat domowy 2: Przygotowanie danych z mapy górniczej do realizacji przebitki.

 2. Obsługa geodezyjna kopalni odkrywkowej : profil wyrobiska w kopalni odkrywkowej. Obliczenie objętość zdjętego nadkładu
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z projektów i testu instrumentalnego. Test z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kozubski Franciszek : Miernictwo górnicze. Wydawnictwo Śląsk, Katowice
2. Geodezja górnicza. Pod redakcją J. Pieloka, Wyd. AGH., Kraków 2011.
3. Poradnik Górnika. Część 1, dział X i XI (Geodezja i Geodezja górnicza). Wydawnictwo Śląsk. Katowice
4. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Rozdz. 10. Mapa górnicza. Wyd. Naukowe AGH. Kraków 2007 r.
5. Konspekty i instrukcje do zajęć.
6. Normy Górnicze dotyczące map górniczych
7. Smalcerz W. Bryk sztygarski dla podziemnych zakładów górniczych. Wydawnictwo Karbon
8. Dowolne podręczniki z Geodezji I (np. pod redakcją Belucha J., Odlanicki -Poczobutt M., Jagielski A. itp.)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach obowiązkowa. Prezentacje z wszystkich wykładów i inne pomoce dydaktyczne są wysyłane na skrzynkę internetową roku.
Zaliczenie zadanych tematów, sprawdzian wiadomości, obecność na co najmniej 12-tu zajęciach. Ocena końcowa na podstawie uzyskanego zaliczenia i obecności na wykładach. W przypadku nieobecności na wskazanych wykładach i ćwiczeniach : referat w formie pisemnej. Zaliczenia poprawkowe w ustalonych terminach lub po uzyskaniu zgody dziekana.