Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia, mineralogia i petrografia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-201-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis do 200 znaków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna budowę Ziemi, procesy geologiczne, rozumie ich przyczyny, mechanizm i skutki. Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały osadowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia IGR1A_U02, IGR1A_W01, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 21 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna budowę Ziemi, procesy geologiczne, rozumie ich przyczyny, mechanizm i skutki. Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały osadowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować układ następstwo warstw skalnych, pomierzyć kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych. Potrafi czytać i analizować mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, wyznaczyć linie intersekcyjne na mapie. + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie obserwowanych cech fizycznych. Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić skład mineralny skały magmowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. Potrafi opisać i zidentyfikować składniki szkieletu ziarnowego i spoiwo skały okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały. + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę dalszego kształcenia + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (21h):

Budowa i wiek Ziemi, ciepło Ziemi, procesy endogeniczne i egzogeniczne. Plutonizm i wulkanizm, metamorfizm, deformacje skorupy ziemskiej, trzęsienia ziemi. Wietrzenie fizyczne i chemiczne, ruchy masowe. Wody płynące i podziemne, wybrzeża. Morza i oceany. Sedymentacja, diageneza. Lód i zlodowacenia. Czas geologiczny, tabela stratygraficzna. Tektonika płyt litosfery, ruchy górotwórcze.
Własności fizyczne i systematyka minerałów. Minerały kruszcowe, w tym eksploatowane w Polsce: (a) rudy Fe i dodatków stopowych, (b) rudy metali nieżelaznych. Minerały skałotwórcze: szczegółowe charakterystyki wybranych minerałów. Skały magmowe: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał magmowych w Polsce. Skały osadowe: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał osadowych w Polsce. Skały metamorficzne: skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał metamorficznych w Polsce. Wybrane metody badań minerałów i skał; mikroskopia optyczna i elektronowa, XRD, DTA, IR, metody chemiczne.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Symetria kryształów, klasy i układy krystalograficzne Własności fizyczne i optyczne minerałów. Opis i makroskopowe rozpoznawanie wybranych minerałów kruszcowych i rud polimineralnych: Fe, Zn, Pb, Cu, As, Cr, Mn, Ni, Al, S. Przykłady polimorfizmu.
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów skałotwórczych skał magmowych (oliwin, granat, piroksen, amfibol, muskowit, biotyt, skalenie, kwarc). Skały magmowe: struktury i tekstury, skały głębinowe a wylewne, kwaśne a zasadowe, przegląd podstawowych skał. Skały piroklastyczne; tuf i tufit.
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów skałotwórczych skał osadowych; grupa SiO2 (kwarc, chalcedon, opal), weglany (kalcyt, dolomit, aragonit, syderyt), minerały ilaste; siarczany (gips, anhydryt, baryt), chlorki (halit, sylwin), tlenki i wodorotlenki Fe i Al. Skały osadowe okruchowe: zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce; skały ilaste (kaolin, bentonit, iłowce i łupki ilaste). Skały osadowe pochodzenia organicznego i chemicznego; wapienie, dolomity, syderyty, skały krzemionkowe, gipsowo-solne, kopalne paliwa stałe. Przegląd wybranych minerałów i skał metamorficznych. Zaliczenie (kolokwium).

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Określanie biegu i upadu powierzchni geologicznych, mapy topograficzne i geologiczne, struktury geologiczne na mapach, intersekcja w obszarach urzeźbionych, wyznaczanie linii intersekcyjnej na mapie.
Budowa mikroskopu polaryzacyjnego, tok badań mikroskopowych. Własności optyczne i mikroskopowa identyfikacja podstawowych minerałów skałotwórczych skał magmowych (oliwin, granat, piroksen, amfibol, muskowit, biotyt, skalenie, kwarc). Skały magmowe: struktury i tekstury, skały głębinowe a wylewne, przegląd podstawowych typów skał w preparatach mikroskopowych.
Własności optyczne i mikroskopowa identyfikacja podstawowych minerałów skałotwórczych skał osadowych; opal, chalcedon, kalcyt, dolomit minerały ilaste i solne (gips, anhydryt, halit). Przegląd wybranych skał osadowych (piaskowce, mułowce, skały ilaste, wapienie, dolomity, skały krzemionkowe, gipsowo-solne, węgle) w preparatach mikroskopowych. Zaliczenie (kolokwium).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5 * ocena z egzaminu + 0.25 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,25 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowdzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw geografii fizycznej i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Czubla, W. Mizerski, E. Świerczewska-Gładysz – Przewodnik do ćwiczeń z geologii, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski – Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski, H. Sylwestrzak – Słownik geologiczny, PWN, Warszawa 2014.
L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński – Mineralogia i petrografia dla górników, Katowice 1993.
Liber-Madziarz E., Teisseyre B. – Mineralogia i petrografia, Wrocław 2002.
A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia szczegółowa, Warszawa 1993.
A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, Warszawa 1990.
Przewodnik do petrografii – Praca zbiorowa pod red. A. Maneckiego i M. Muszyńskiego, Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Czerny, J., Dudek, K., Górniak, K., Kwiecińska, B., Łodziński, M., Manecki, A., Matyszkiewicz, J., Muszyński, M., Parachoniak, W., Pawlikowski, M., Ratajczak, T., Skowroński, A., Szydłak, T., 2008. Przewodnik do Petrografii. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Maneckiego i Marka Muszyńskiego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 552+CD.

Informacje dodatkowe:

Brak