Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-208-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu pozwala na poznanie graficznego zapisu konstrukcji z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz zasad tworzenia dokumentacji także w oparciu o systemy CAD.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania ( w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). IGR1A_W01, IGR1A_W03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne IGR1A_U06, IGR1A_U05 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe oraz złożeniowe IGR1A_U06, IGR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania (np. AutoCAD) w obszarze grafiki 2D i 3D. IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej wynikających m.in. ze zmian normalizacyjnych i wersji programów komputerowych. IGR1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania ( w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). + - - + - - - - - - -
M_W002 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne + - - + - - - - - - -
M_U002 Sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe oraz złożeniowe + - - + - - - - - - -
M_U003 Posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania (np. AutoCAD) w obszarze grafiki 2D i 3D. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej wynikających m.in. ze zmian normalizacyjnych i wersji programów komputerowych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego; formaty arkuszy, pismo techniczne, rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie; podziałki; tabliczki rysunkowe. Techniki kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych (krzywe płaskie) z uwzględnieniem krzywych stopnia drugiego (elipsa, parabola, hiperbola).

  Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane w rysunku technicznym jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich. Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych: rzutowanie prostokątne metodą europejską, widoki, przekroje, półwidoki, półprzekroje i kłady.

  Ogólne zasady wymiarowania; zapis wymiarów; oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni – chropowatość; tolerowanie wymiarów i pasowania. Graficzne przedstawianie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Uproszczenia rysunkowe w ich przedstawianiu. Czytanie i wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych.

  Omówienie komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowego programu graficznego AutoCAD, jego środowiska pracy, podstawowych pojęć dotyczących obiektów rysunkowych 2D, układów współrzędnych, rysowania precyzyjnego, wprowadzania tekstu, kreskowania, wymiarowania, przygotowania do wydruku.

 2. Znormalizowane elementy rysunku technicznego; formaty arkuszy, pismo techniczne, rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie; podziałki; tabliczki rysunkowe. Techniki kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych (krzywe płaskie) z uwzględnieniem krzywych stopnia drugiego (elipsa, parabola, hiperbola).

  Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane w rysunku technicznym jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich. Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych: rzutowanie prostokątne metodą europejską, widoki, przekroje, półwidoki, półprzekroje i kłady.

  Ogólne zasady wymiarowania; zapis wymiarów; oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni – chropowatość; tolerowanie wymiarów i pasowania. Graficzne przedstawianie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Uproszczenia rysunkowe w ich przedstawianiu. Czytanie i wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych.

  Omówienie komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowego programu graficznego AutoCAD, jego środowiska pracy, podstawowych pojęć dotyczących obiektów rysunkowych 2D, układów współrzędnych, rysowania precyzyjnego, wprowadzania tekstu, kreskowania, wymiarowania, przygotowania do wydruku. Podstawy modelowania bryłowego (3D).

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Ćwiczenia projektowe polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

 2. Ćwiczenia projektowe polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A (Zaokrąglona do oceny najbliższej)

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do nadrobienia zajęć. W celu ustalenia sposobu i formy powinien skontaktować się z prowadzącym przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot “Geometria wykreślna”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tadeusz Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010
2. Kazimierz Sujecki, Jadwiga Burkiewicz.: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
3. Roman Kaczyński, Jerzy Andrzej Nowakowski, Eugeniusz Sajewicz ; Politechnika Białostocka : Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna – ćwiczenia projektowe
4. Mieczysław Suseł, Krzysztof Makowski: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD
5. PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego
6. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2010 PL: pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
2. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
3. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
4. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
5. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
6. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło : Utilization of Drawing in 3D AutoCAD R14 for Presentation of Plane Section and Intersection in the Monge Method, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG’99 Kocovce October 99, Bratislava 1999, str. 67-72
7. T. Wieja, K. Pałac: Modelowanie wielościanów w rzucie środkowym z zastosowaniem programu Cabri-Geometre, Konferencja o Geometrii, Częstochowa 1999
8. K. Pałac, T.Wieja: Application of the CABRI computer program to geometrical presentations W: SCG’2004 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: November 2004, Kocovce, Roc. 13 = Vol. 13 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2004. Opis częśc. wg okł. S. 89-96. Bibliogr. s. 96
9. K. Pałac, T.Wieja: Application of the AutoCAD Program to Determination of the Solar Layers and Visualization of the Limits of Terrain Insolation W: SCG’2006 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2006. Opis część. wg okł. S. 120-124. Bibliogr. s. 124

Informacje dodatkowe:

Brak