Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce mineralne w życiu człowieka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-213-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje podstawową wiedzę o surowcach mineralnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna światowy rozkład zasobów i wydobycia wybranych kopalin mineralnych. IGR1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i stanu krajowego rynku surowców mineralnych. IGR1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z ogólnodostępnych baz danych o kopalinach mineralnych IGR1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o znaczeniu surowców mineralnych. IGR1A_K04 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna światowy rozkład zasobów i wydobycia wybranych kopalin mineralnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i stanu krajowego rynku surowców mineralnych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z ogólnodostępnych baz danych o kopalinach mineralnych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o znaczeniu surowców mineralnych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Surowce mineralne świata – ogólna charakterystyka.
2. Węgiel kamienny i brunatny – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu, czyste technologie węglowe).
3. Miedź – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, wielkość wydobycia, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
4. Złoto i srebro – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, wielkość wydobycia, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
5. Surowce “dla nowych technologii” – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
6. Źródła danych o surowcach mineralnych świata i kraju: charakterystyka, zasady korzystania, integracja danych
7. Koncepcja polityki surowcowej Polski – cel, główne założenia, charakterystyka surowców kluczowych dla gospodarki.
8. Krajowy rynek surowców mineralnych skalnych (producenci, zapotrzebowanie, kierunki zapotrzebowania).

Ćwiczenia audytoryjne (6h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu(ów).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia projektu oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. World Mineral Production 2013 – 2017, T J. Brown et all, British Geological Survey, 2019
3. Polityka Surowcowa Państwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych i wykładów może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.