Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie odkrywkowych robót górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-612-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kasztelewicz Zbigniew (kasztel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia odczytywanie i tworzenie podstawowych elementów wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i składowisk oraz innej infrastruktury kopalni odkrywkowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat znaczenia wpływu właściwej gospodarki terenami górniczymi na efekt ekonomiczny przedsięwzięcia górniczego IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W03 Projekt
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą wpływu odkrywkowej eksploatacji górniczej na sposób zagospodarowania terenu IGR1A_W06, IGR1A_W01, IGR1A_W03
M_W003 Student zna zasady racjonalnej gospodarki terenami górniczymi IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć zasoby przemysłowe złoża na podstawie informacji geologicznej oraz założonej techniki eksploatacji IGR1A_U02, IGR1A_U04
M_U002 Student potrafi sformułować kartę informacyjną o przedsięwzięciu górniczym IGR1A_U02, IGR1A_U04
M_U003 Student potrafi oszacować koszty gospodarki nieruchomościami gruntowymi na potrzeby eksploatacji górniczej oraz ocenić ich wpływ na efekt przedsięwzięcia górniczego IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom roli inżyniera w procesie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi środowiska IGR1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat znaczenia wpływu właściwej gospodarki terenami górniczymi na efekt ekonomiczny przedsięwzięcia górniczego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą wpływu odkrywkowej eksploatacji górniczej na sposób zagospodarowania terenu + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady racjonalnej gospodarki terenami górniczymi + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć zasoby przemysłowe złoża na podstawie informacji geologicznej oraz założonej techniki eksploatacji - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sformułować kartę informacyjną o przedsięwzięciu górniczym - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi oszacować koszty gospodarki nieruchomościami gruntowymi na potrzeby eksploatacji górniczej oraz ocenić ich wpływ na efekt przedsięwzięcia górniczego - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom roli inżyniera w procesie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi środowiska - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1) Zasady interpretacji dokumentacji geologicznej złoża na podstawie przykładów, podział zasobów, stopień rozpoznania złoża;
2) Zasady okonturowania złoża na podstawie dokumentacji geologicznej z uwzględnieniem przepisów prawa oraz ograniczeń zewnętrznych (przestrzennych, środowiskowych),
3) Warunki wyłączenia z projektowanej eksploatacji części złoża, celowość i zasady tworzenia filarów ochronnych
4) Warunki i zasady budowy i lokalizacji wkopu udostępniającego, w arunki i zasady lokalizacji zwałowiska zewnętrznego
5) Racjonalna gospodarka nadkładem z uwzględnieniem przepisów o odpadach wydobywczych; zwałowiska zewnętrzne, zwałowiska zewnętrzne tymczasowe, zwałowanie w wyrobiskach, zwałowanie wewnętrzne z przewyższeniem
6) Określenie postępu frontów eksploatacyjnych z uwzględnieniem cech złoża i warunków zewnętrznych
7) Wyznaczanie granic obszaru górniczego; zasady prognozowania wpływu eksploatacji na środowisko i sposób wyznaczania granic terenu górniczego,
8) Sposoby ograniczenia zasięgu wpływu na środowisko eksploatacji złóż;
9) Zasady pozyskiwania nieruchomości gruntowych na potrzeby eksploatacji i zwałowania; problem zmiany sposobu zagospodarowania,
10) Analiza problemów społecznych związanych z zagospodarowaniem terenów pod kątem eksploatacji górniczej;
11) Zasady optymalizacji gospodarki nieruchomościami gruntowymi;
12) Zasady gospodarowania terenami eksploatacji górniczej pod kątem optymalizacji procesu likwidacji zakładu górniczego
13) Koszty utrzymania gruntów z uwzględnieniem podatków lokalnych oraz kosztów wyłączenia terenów rolnych i leśnych (tzw. odrolnienia);
14) Problematyka zagospodarowania terenów eksploatacji górniczej w procesie koncesyjnym (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, zmiany w miejscowym planie, wniosek koncesyjny)
15) Zagospodarowanie terenu górniczego w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego;

Ćwiczenia projektowe (12h):
Projekt wkopu udostępniającego pokład węgla brunatnego

1. Określenie parametrów geometrycznych wkopu udostępniającego.
2. Wykonanie rysunku wkopu udostępniającego.
3. Określenie parametrów geometrycznych pochylni transportowych i zjazdowych.
4. Wykonanie rysunku pochylni transportowych w oparciu o rzut cechowany.
5. Wykonanie przekroju przez wkop udostępniający.
6. Określenie liczby i długości przenośników taśmowych we wkopie udostępniającym.
7. Obliczenie objętości nadkładu i zasobów węgla we wkopie udostępniającym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych jest wynikiem poprawnego wykonania projektu oraz jego ustnej obrowny. Przewiduje się jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych. Dopuszcza się możliwość premiowania studentów za aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia informacji z zajęć w ramach konsultacji z prowadzącymi, szczególnie w zakresie ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiśniewski S. (1981): Projektowanie kopalń odkrywkowych, Wrocław 1981
Naworyta W. (2009): Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwość racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego, Polityka Energetyczna t. 12 z. 2
Naworyta W. (2013): Analiza możliwości kompleksowego zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin, kopalin towarzyszących oraz odpadowych surowców mineralnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 2013 nr 30

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin-Mosty-Brody. Praca pod redakcją Zbigniewa Kasztelewicza. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011

Informacje dodatkowe:

Oceny pozytywne nie podlegają poprawie