Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny transportowe w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-616-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na podstawie danych technologicznych potrafi zaprojektować przenośnik taśmowy oraz dobrać odpowiedni układ napędowy, taśmę przenośnikową i zestawy krążnikowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

1.Klasyfikacja transportu w górnictwie.
2.Parametry transportowanego materiału.
3.Podstawowe terminy i definicje związane z transportem w górnictwie.
4.Transport oponowy w kopalniach odkrywkowych.
5.Parametry technologiczne transportu oponowego.
6.Transport taśmowy w kopalniach odkrywkowych.
7.Budowa przenośnika taśmowego dla górnictwa odkrywkowego.
8.Parametry technologiczne przenośnika taśmowego.
9.Rodzaje i właściwości taśm przenośnikowych.
10.Układy przenośników taśmowych.
11.Transport szynowy w górnictwie odkrywkowym.
12.Parametry technologiczne transportu szynowego.
13.Transport linowy w górnictwie odkrywkowym.
14.Definicja systemu maszynowego w górnictwie odkrywkowym

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt transportu przenośnikowego, dobór podstawowych parametrów pracy, napędu i taśmy przenośnikowej oraz zestawów krążnikowych w zadanych warunkach eksploatacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przewiduje się jeden termin podstawowy oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia zajęć projektowych oraz kolokwium zaliczeniowe z wykładów.
Na terminie poprawkowym najwyższą oceną do uzyskania jest ocena 4,0 (db).
Zaliczenie ćwiczeń projektowych będzie polegało na wykonaniu projektu transportu cyklicznego kołowego.
Kolokwium zaliczeniowe z wykładów będzie miało formę opisową.
Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych (P) oraz oceny z zaliczenia wykładu (W)
OK = 0,6P + 0,4W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie, konsultując to z prowadzącym.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta jest omawiany indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: (2004) Przenośnik taśmowe. Wprowadzenie do teorii i obliczenia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 2. Antoniak J.: (2005) Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 3. Glapa J., Korzeniowski I.: (2005) Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&amp Wrocław 2005r.
 4. Korzeniowski J.I.: (2010) Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław.
 5. Kozioł W., Uberman R.: (1994) Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH Kraków, 1994
 6. Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Bodziony P.: O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe 1/2010, s. 18-21.
 • Bodziony P., Bęben A., Kasztelewicz Z.: Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnym; Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94
 • Patyk M., Borcz B., Łochańska D.: (2015) Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnym; Przegląd Górniczy t. 71 nr 9, s. 13-14
  *Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Informacje dodatkowe:

Brak