Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-703-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ze względu na specyfikę studiów główny nacisk jest kładziony na prawo własności przemysłowej i znak towarowy. Prawo autorskie jest omawiane w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia studentów przed skutkami jego naruszenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady międyznarodowej ochrony autorsko-prawnej , patentowej i know how IGR1A_W05, IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania urzędu patentowego IGR1A_W05, IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne w szczególności mające związek z własnością intelektualną IGR1A_W05, IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma, dokumenty i publikacje z zakresu prawa własności intelektualnej IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi sporządzić podstawowe pisma dotyczące roszczeń z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz umowy z zakresu przenoszenia praw autorskich IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Posiada umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 Rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i know how i potrafi z nich korzystać Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady międyznarodowej ochrony autorsko-prawnej , patentowej i know how + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania urzędu patentowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne w szczególności mające związek z własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma, dokumenty i publikacje z zakresu prawa własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić podstawowe pisma dotyczące roszczeń z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz umowy z zakresu przenoszenia praw autorskich + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i know how i potrafi z nich korzystać + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Przedmiot i zadania ochrony własności intelektualnej; polityczne, gospodarcze i technologiczne przyczyny wzrostu jej znaczenia. Znaczenie znajomości OWI w wykształceniu technicznym.
2. Podstawowe pojęcia prawa. Źródła prawa, hierarchia aktów prawnych, instytucje stosujące prawo, przepisy prawa materialnego a przepisy postępowania. Rodzaje postępowań stosowanych w dziedzinie OWI.
3. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów chronionych majątkowymi prawami autorskimi. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu praw autorskich. Plagiat, jego formy, sposoby zwalczania plagiatu. Antyplagiatowa kontrola prac studenckich.
5. Prawo własności przemysłowej: pojęcia projektu wynalazczego, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego.
6. Działanie Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych, zgłoszenie patentowe. Umowy licencyjne. Roszczenia cywilne i odpowiedzialność karna z tytułu ochrony własności przemysłowej.
7. Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej. Europejski patent i znak towarowy.
8. Czyny nieuczciwej konkurencji związane z własnością intelektualną. Specyfika problematyki OWI w Internecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie pisemne. Nie ma szczególnych form dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona. Ocena ze sprawdzianu pisemnego i/lub ustnego = 80% Ocena aktywności na zajęciach = 20%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Lektura odpowiedniej części podręcznika określonego jako obowiązkowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości szkolne dotyczące zasad funkcjonowania państwa prawa i instytucji stosujących prawo.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

1. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki,
EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
3.. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość),
4. M. Kowalczuk – Szymańska, O. Sztejner – Roszak, Naruszenia praw autorskich w internecie, Warszawa 2011, rozdz. II.
5. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)

Literatura dodatkowa:

1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Informacje dodatkowe:

Ilość kolokwiów zaliczeniowych: przedtermin (po zakończeniu zajęć merytorycznych z przedmiotu), sesyjny – pierwszy termin w okresie sesji, dwa kolokwia poprawkowe.
Istnieje możliwość poprawiania ocen pozytywnych.
Ze względu na specyfikę przedmiotu i trudności w dotarciu do literatury wskazana jest obecność na wykładach.