Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo górnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-705-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z obiektami podziemnymi służącymi działalności górniczej oraz gospodarce komunalnej i transportowi podziemnemu. Elementem uczenia się jest nauka projektowania takich obiektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe technologie bezpiecznego wykonawstwa podziemnej infrastruktury kopalnianej. Zna stosowane maszyny i urządzenia oraz układy mechanizacyjne służące do urabiania i transportu kopaliny jak również potrzebnych w kopalni materiałów i mediów technologicznych. IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metodyki projektowania i wykonywania wszystkich rodzajów wyrobisk podziemnych (pionowych, poziomych, nachylonych, komorowych) ich podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach projektowych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). IGR1A_W06, IGR1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu geomechaniki górniczej w szczególności o mechanizmach obciążania budowli podziemnej przez górotwór oraz o współpracy obudowy górniczej z górotworem. IGR1A_W02, IGR1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedzę o strukturze wyrobisk tworzących kopalnię podziemną, zna ich przeznaczenie oraz zasady funkcjonowania pozwalające na skuteczne przewietrzanie wyrobisk, zwalczanie zagrożeń, i prowadzenie procesu wydobywczego kopaliny użytecznej. IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w sposób uproszczony zaprojektować poszczególne wyrobiska górnicze (szyb, wyrobiska korytarzowe) oraz opracować technologie ich wykonania dobierając odpowiedni układ mechanizacyjny robót i transportu materiałów. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi w sposób uproszczony dokonać wyboru rodzaju obudowy górniczej dla określonego wyrobiska, podać rodzaj materiału, potrafi zaprojektować obudowę oraz podać sposób jej wykonania IGR1A_U05, IGR1A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi opracować w zarysie podstawowe dokumenty związane z przygotowaniem inwestycji takich jak budowa szybu, budowa poziomu wydobywczego, plan wyrobisk udostępniających, przygotowawczych i eksploatacvjnych IGR1A_U05, IGR1A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe oraz prace przy budowie określonych obiektów podziemnych. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego. IGR1A_K05, IGR1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe technologie bezpiecznego wykonawstwa podziemnej infrastruktury kopalnianej. Zna stosowane maszyny i urządzenia oraz układy mechanizacyjne służące do urabiania i transportu kopaliny jak również potrzebnych w kopalni materiałów i mediów technologicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metodyki projektowania i wykonywania wszystkich rodzajów wyrobisk podziemnych (pionowych, poziomych, nachylonych, komorowych) ich podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach projektowych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu geomechaniki górniczej w szczególności o mechanizmach obciążania budowli podziemnej przez górotwór oraz o współpracy obudowy górniczej z górotworem. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o strukturze wyrobisk tworzących kopalnię podziemną, zna ich przeznaczenie oraz zasady funkcjonowania pozwalające na skuteczne przewietrzanie wyrobisk, zwalczanie zagrożeń, i prowadzenie procesu wydobywczego kopaliny użytecznej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób uproszczony zaprojektować poszczególne wyrobiska górnicze (szyb, wyrobiska korytarzowe) oraz opracować technologie ich wykonania dobierając odpowiedni układ mechanizacyjny robót i transportu materiałów. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w sposób uproszczony dokonać wyboru rodzaju obudowy górniczej dla określonego wyrobiska, podać rodzaj materiału, potrafi zaprojektować obudowę oraz podać sposób jej wykonania - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować w zarysie podstawowe dokumenty związane z przygotowaniem inwestycji takich jak budowa szybu, budowa poziomu wydobywczego, plan wyrobisk udostępniających, przygotowawczych i eksploatacvjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe oraz prace przy budowie określonych obiektów podziemnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Wprowadzenie, ogólne zagadnienia i zadania budownictwa podziemnego, właściwości geomechaniczne górotworu i jego oddziaływanie na obudowę (2 godz.)
2. Rola obudowy w konstrukcjach podziemnych, obudowa sztywna i podatna. Rodzaje obudowy, podział, przykłady (2 godz.)
3. Definicja. klasyfikacje i podział szybów, konstrukcja i elementy szybu górniczego. Głowica szybu , rura szybowa, wloty do podszybi, rząpie (2 godz.)
4. Sposoby i metody głębienia szybów. Metoda zwykła i ogólna charakterystyka metod specjalnych, warunki stosowania. (2 godz.)
5. Metody specjalne głębienia szybów: cementacja, sztuczne mrożenie górotworu (3 godz.)
6. Systematyka i podstawowe konstrukcje obudów szybowych. Obudowa tymczasowa, wstępna i ostateczna, projektowanie, wykonawstwo. (2 godz.)
7. Ogólne informacje o wyposażenie mechanicznym i elektrycznym szybu (1 godz.).
8. Istota technologii pogłębiania szybów (1 godz.)
9. Warunki techniczne drążenia wyrobisk korytarzowych. Warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (2 godz.)
10. Systematyka obudów wyrobisk korytarzowych (2 godz.)
11. Podstawowe technologie drążenia wyrobisk korytarzowych . Specyfika drążenia wyrobisk stromo nachylonych (2 godz.)
12. Wyrobiska komorowe w budownictwie podziemnym (komory współdziałające z szybem, komory w oddziałach wydobywczych (2 godz.)
13. Klasyfikacje tuneli i podstawowe sposoby budowy tuneli. Mmetoda podziemna. odkrywkowa, tunele zatapiane, TBM, mikrotunelowanie. (2 godz).
14. Konstrukcje specjalne w budownictwie podziemnym. Tamy izolacyjne i tamy wodne (1 godz.)

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Rodzaje wyrobisk korytarzowych w budownictwie górniczym (systematyka, definicje). Systematyka obudów wyrobisk korytarzowych i komorowych.
Metodyka projektowania wyrobisk korytarzowych. Obliczanie obudowy ŁP.
Metodyka obliczania obciążenia obudowy szybowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych i projektu oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy). W programie przedmiotu nie przewiduje się egzaminu końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, zaliczenia prac projektowych oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach aydytoryjnych (wg informacji dodatkowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach konsultacji z prowadzącymi wykłady lub ćwiczenia ustalone zostaną dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, pozwalające na zgłębienie materiału prezentowanego na zajęciach, w których student nie uczestniczył.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Chudek M., Głuch P., Szczepaniak Z. Głuch P. Projektowanie i wykonywanie wyrobisk komorowych. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 1991.
Chudek M. Obudowa Wyrobisk górniczych. Część 1. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
• Czaja P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
• Kostrz J. Górnictwo tom VI. Pogłębianie szybów i roboty szybowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
• Tajduś A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
• Walewski J. Zasady Projektowania Kopalń. Projektowanie szybów i szybików. Wydawnictwo Śląsk Katowice 1965.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZAJA P. Budownictwo Podziemne 2009. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2009
2. Czaja P., Hydzik J. Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
3. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
4. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
5. Czaja P., Kamiński P.: NEW STRUCTURE OF SHAFTS CONSTRUCTED IN ROCK MASS WITH SIGNIFICANTLY STRONG RHEOLOGICAL PROPERTIES. 23 rd World Minikng Congress. Montreal 2013.
6. Czaja P. Tachnologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
7. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo kontrolę obecności.
5. Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.