Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika podziemnej eksploatcji złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-706-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie technik i technologii udostępniania i przygotowania złóż do eksploatacji oraz wydobywania kopalin użytecznych w ramach prowadzonej działalności górniczej, w szczególności w zakresie projektowania i doboru odpowiednich systemów eksploatacji, sposobu likwidacji zrobów, doboru i wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych, mechanizacji urabiania złoża, odstawy urobku, transportu ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wiedzę z zakresu technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej; podstawowe technologie urabiania złoża; maszyny górnicze przeznaczone do urabiania, odstawy urobku, transportu ludzi a także technologie drążenia wyrobisk korytarzowych; podstawowe obudowy wyrobisk górniczych i eksploatacyjnych; techniki zbrojenia i likwidacji ścian oraz zabezpieczania wyrobisk przygotowawczych w różnych fazach prowadzenia eksploatacji IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Egzamin
M_W002 wybrane działy nauk ścisłych i przyrodniczych przydatne do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny górnictwa i geologii; budowę i nieregularności wykształcenia złóż, morfologię powierzchni terenu; podstawy racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W01 Egzamin
M_W003 interpretację warunków górniczo-geologicznych na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji IGR1A_W02, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykonać projekt eksploatacji pokładu węgla systemem ścianowym dla zadanych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych oraz kategorii ochrony powierzchni; zaprojektować wszystkie elementy procesu eksploatacji włącznie z doborem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych, technologią drążenia, sposobem wzmocnienia wyrobisk przyścianowych, mechanizacją urabiania, odstawą urobku, transportem ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodka IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Egzamin
M_U002 opisać i zinterpretować warunki górniczo-geologiczne na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 kierowania oraz tworzenia zespołów opracowujących zaawansowane technologie górnicze IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 18 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wiedzę z zakresu technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej; podstawowe technologie urabiania złoża; maszyny górnicze przeznaczone do urabiania, odstawy urobku, transportu ludzi a także technologie drążenia wyrobisk korytarzowych; podstawowe obudowy wyrobisk górniczych i eksploatacyjnych; techniki zbrojenia i likwidacji ścian oraz zabezpieczania wyrobisk przygotowawczych w różnych fazach prowadzenia eksploatacji + - - + - - - - - - -
M_W002 wybrane działy nauk ścisłych i przyrodniczych przydatne do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny górnictwa i geologii; budowę i nieregularności wykształcenia złóż, morfologię powierzchni terenu; podstawy racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi + - - + - - - - - - -
M_W003 interpretację warunków górniczo-geologicznych na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykonać projekt eksploatacji pokładu węgla systemem ścianowym dla zadanych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych oraz kategorii ochrony powierzchni; zaprojektować wszystkie elementy procesu eksploatacji włącznie z doborem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych, technologią drążenia, sposobem wzmocnienia wyrobisk przyścianowych, mechanizacją urabiania, odstawą urobku, transportem ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodka + - - + - - - - - - -
M_U002 opisać i zinterpretować warunki górniczo-geologiczne na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kierowania oraz tworzenia zespołów opracowujących zaawansowane technologie górnicze + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 162 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

W ramach wykładu przedmiot obejmuje szczegółową prezentację wszystkich elementów technologii eksploatacji system ścianowym, od doboru systemu aż po profilaktykę zagrożeń naturalnych dla przyjętych warunków górniczo-geologicznych.
Program wykładów:
Systemy eksploatacji złóż z uwzględnieniem zasad ich doboru, techniki urabiania złoża, likwidacji zrobów oraz mechanizacji procesów transportu ludzi, materiałów i odstawy urobku. Obudowy wyrobisk eksploatacyjnych. Technologie drążenia wyrobisk przygotowawczych. Zabezpieczanie wyrobisk przyścianowych na skrzyżowaniu, przed i za ścianą eksploatacyjną. Zbrojenie i likwidacja ścian. Zagrożenia naturalne.

Ćwiczenia projektowe (21h):

W trakcie ćwiczeń poprzez pracę indywidualną oraz grupową ze studentami realizowany jest projekt systemu eksploatacji dla określonych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń projektowych (pozytywna ocena z projektu).

Oddanie projektu do oceny – najpóźniej 1 tydzień przed ostatnimi zajęciami.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.
Forma zaliczenia wykładów: egzamin (liczba terminów: 3).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z:
- egzaminu (waga 0,5),
- oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5).

Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa ale jest zalecana.

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw górnictwa, obsługa programów edytorskich i graficznych (Corel Draw lub AutoCad)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. St. Piechota “Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”
Kraków 2003, cześć 1.
2. St. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska – Młynarska “Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009r.
3. M. Turek “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”.
4. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007; Piechota S.
„Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP,
Kraków 2003;
6. Piechota S. „Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996;
7. Przybyła H. „Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w
wyrobiskach ścianowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997; Przybyła H.
„Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Badanie stanu obudowy szybów górniczych – studium przypadku — Examination of the mining shaft’s support state – case study / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 84–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.
2. Dobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi — [Good practices in maintaining the roadways in one-sided surroundings of caving goaf] / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.
3. Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania — Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method / Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.
4. Eksploatacja pokładów grubych — [Exploitation of the thick coal seam] / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: 125-lecie firmy Glinik : dorobek X-lecia Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o. o. : konferencja naukowo-techniczna : Wysowa, 10–12 kwietnia 2008 r.. — [Polska : Glinik], 2008. — Opis wg okł. oraz stopki. — S. [47–55]. — Bibliogr. s. 55
5. Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce — Directions of development of wall systems with fall of roof in coal mining in Poland / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 10, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.
6. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10
7. Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego — Directions of developemnt in technologies for opening out hard coal deposits / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 12, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.
8. Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany — Methods and effects of strengthening the support of longwall’s gate in order to maintain it after exploitation front of the longwall / Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38. — Bibliogr. s. 38
9. Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej na przykładzie przecinek ścianowych w KWK „Wieczorek” — New solutions of a supporting-bolt support example of longwall cross-cuts in “Wieczorek” coal mine / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Michał STOPYRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 221–234. — Bibliogr. s. 234. Streszcz., Abstr.
10. Sposoby wzmacniania wyrobisk przyścianowych — Reinforcement ways of workings connected with longwals / Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 53–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.
11. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów — High-productive road head during driving of excavation intended for later use in one-sided surroundings of the goaf / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Damian Borgieł, Zbigniew Ciepliński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 6, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów ustali prowadzący na początku semestru.