Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-711-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na module omawiane sa podsatwowe zagadnienia dotyczące rozwiązań technicznych w kopalniach odkrywkowych oraz ich oceny pod kątem efektywności technicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu określania wydajności maszyn i urządzeń wydobywczych w zależności od warunków geologiczno-górniczych IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie techniki otworowej eksploatacji złóż IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę na temat badania i określania urabialności skał i gruntów IGR1A_W02, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Egzamin
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu technologii pracy maszyn i urządzeń wydobywczych IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji odkywkowej do warunków geologiczno-górniczych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji otworowej do warunków geologiczno-górniczych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi dostosować sposób eksploatacji do urabialności skał i gruntów. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową/otworową. IGR1A_K01, IGR1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 18 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu określania wydajności maszyn i urządzeń wydobywczych w zależności od warunków geologiczno-górniczych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie techniki otworowej eksploatacji złóż + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat badania i określania urabialności skał i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu technologii pracy maszyn i urządzeń wydobywczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji odkywkowej do warunków geologiczno-górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji otworowej do warunków geologiczno-górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dostosować sposób eksploatacji do urabialności skał i gruntów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową/otworową. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
Dobór lądowych technologii eksploatacji odkrywkowej i otworowej wraz z określeniem właściwych parametrów eksploatacji

1. Systematyka lądowych technologii eksploatacji odkrywkowej.
2. Urabialność gruntów i skał.
3. Metody badania i określania mechanicznej urabialności skał.
4. Etapy i tendencje rozwojowe koparek i innych maszyn do urabiania w kopalniach odkrywkowych.
5. Zasady określania wydajności koparek oraz innych maszyn i urządzeń wydobywczych dla różnych warunków geologiczno-górniczych.
6. Kryteria analizy czasu pracy i innych wskaźników eksploatacyjnych układów technologicznych.
7. Technologia pracy maszyn o ruchu ciągłym.
8. Parametry frontu roboczego, geometria procesu urabiania, obliczanie i dobór parametrów technologicznych wielonaczyniowych koparek kołowych.
9. Technologia urabiania wielonaczyniowymi koparkami łańcuchowymi.
10. Praca koparek wielonaczyniowych na końcówkach frontów.
11. Urabianie maszynami do robót cyklicznych.
12. Technologia pracy jednonaczyniowych koparek łyżkowych i zgarniakowych oraz ładowarek jednonaczyniowych.
13. Technologia pracy spycharek, zrywarek i zgarniarek.
14. Charakterystyka techniki otworowej eksploatacji złóż.
15. Omówienie wybranej technologii otworowej eksploatacji złóż.

Ćwiczenia projektowe (21h):

1. Projekt technologii pracy koparki wielonaczyniowej kołowej w zadanych warunkach produkcyjnych i geologiczno-górniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ważona z egzaminu (E) oraz ćwiczeń audytoryjnych (A) i projektowych (P)
OK = 0,6E + 0,2A + 0,2P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane zaliczenie przedmiotów (GIG, studia I stopnia):
a) Górnictwo odkrywkowe i otworowe
b) Maszyny i urządzenia górnicze

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych oraz projektowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych; Śląsk, 2008
2. Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy; FNiTG, AGH Kraków 2012
3. Kołkiewicz W.; Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym; Śląsk, 1974
4. Korzeniowski J. I.; Górnictwo odkrywkowe Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin; Wikbest, Wrocław 2010
5. Kozioł W. i inni; Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego; AGH, 2007
6. Kozioł W, Uberman R.; Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH, Kraków 1994
7. Poradnik górnika t. 4; Śląsk, 1982

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się poprzez kolokwium z materiału realizowanego na zajęciach.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach audytoryjnych – Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). Jeżeli Student będzie miał więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia.

Zaliczenie projektu dotyczącego podanego tematu i oddanie go w wyznaczonym terminie. Ocenie podlega merytoryczne wykonanie projektu oraz odpowiedź ustna podczas zaliczenia.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach projektowych – Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). Nie odrobienie zajęć może skutkować obniżeniem oceny z projektu.