Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odpady w technologiach górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-728-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis do 200 znaków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy prawne stosowania odpadów w technologiach górniczych IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U02 Egzamin
M_W002 Student zna technologie górnicze wykorzystujące odpady IGR1A_W01, IGR1A_K01, IGR1A_U02, IGR1A_W04 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z gospodarki odpadami IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_U02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zbadać wybrane właściwości odpadów. IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_K02, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki badań w o oparciu o stosowne przepisy IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi dobrać skład zawieisn odpadowo-wodnych o właściwościach wymaganych w określonej technologii górniczej IGR1A_W01, IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość celowości wykorzystania odpadów w technologiach górniczych IGR1A_K01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy prawne stosowania odpadów w technologiach górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie górnicze wykorzystujące odpady + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbadać wybrane właściwości odpadów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki badań w o oparciu o stosowne przepisy - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać skład zawieisn odpadowo-wodnych o właściwościach wymaganych w określonej technologii górniczej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość celowości wykorzystania odpadów w technologiach górniczych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Podstawowe zagadnienia gospodarki odpadami. Podstawy prawne stosowania odpadów w kopalniach podziemnych. Właściwości odpadów przemysłowych stosowanych w kopalniach podziemnych. Odpady w podsadzkach górniczych. Technologia zawiesinowa w kopalniach podziemnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Omówienie norm z zakresu badania i stosowania odpadów w różnych technologiach górniczych. Badanie odpadów w aspekcie ich wykorzystania w górnictwie podziemnym. Sporządzanie i badanie zawiesin z odpadów drobnoziarnistych. Ocena wyników badań laboratoryjnych pod kątem przydatności odpadu do różnych technologii górniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z: egzaminu (waga 0,7) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A. – Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych , Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1997.
2. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z. – Problemy likwidacji kopalń podziemnych, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków 2004.
3. Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z. i Sokół W. – Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003.
4. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Poborska-Młynarska K. – Sozotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.
5. Plewa F., Mysłek Z. – Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
6.Piotrowski Z. – Odzysk odpadów drobnofrakcyjnych w górnictwie podziemnym węgla kamiennego, Archiwum Górnictwa, monografia, Kraków 2011.
7. Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach student może uzupełnić z inną grupą (pod warunkiem zgodności tematyki zajęć).
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.