Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika wodno-mułowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-812-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować podstawową wiedzę z zakresu techniki wodno-mułowej, zajmującej się problemem racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładach przemysłowych, stosowanych w niej urządzeń i procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia gospodarki wodno-mułowej IGR1A_W02, IGR1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. IGR1A_W02, IGR1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej IGR1A_W04, IGR1A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej IGR1A_U03, IGR1A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie bilansować proste obiegi wodno-mułowe IGR1A_U05, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość potrzeby racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładzie przemysłowym w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia gospodarki wodno-mułowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie bilansować proste obiegi wodno-mułowe - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładzie przemysłowym w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Właściwości wody i jej skład. Mieszaniny ciał stałych z wodą w procesach przeróbczych.
2. Klasyfikacja procesów rozdziału ciał stałych od cieczy. Podstawowe wskaźniki składu mieszanin. Równania bilansowe.
3. Proces sedymentacji. Intensyfikacja procesu sedymentacji. Peptyzacja, flokulacja, koagulacja.
4. Odczynniki koagulacyjne i flokulacyjne.
5. Analiza procesu sedymentacji zawiesin, krzywe sedymentacji, czynniki wpływające na prędkość opadania fazy stałej zawiesiny.
6. Ocena skuteczności rozdziału faz.
7. Przykładowe schematy wodno-mułowe – zasady projektowania i bilansowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Badanie wpływu rodzaju i zawartości fazy stałej oraz zawartości klasy < 60 μm w zawiesinie na jej prędkość sedymentacji grawitacyjnej. Wykonanie testów sedymentacyjnych. Wykreślanie krzywej sedymentacji. Wyznaczanie prędkości opadania ziaren i możliwego do uzyskania zagęszczenia końcowego.
2. Ocena działania różnych rodzajów i ilości dodawanych do zawiesiny odczynników flokulacyjnych na prędkość opadania. Interpretacja krzywych sedymentacji.
3. Analiza wyników wykonanych testów sedymentacyjnych, obliczanie wymaganej powierzchni i głębokości osadnika promieniowego.
4. Bilansowanie prostych schematów wodno-mułowych.
5. Kolokwium

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie dodatkowych pytań w ramach kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,7) oraz ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z modułu – Przeróbka surowców mineralnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bandrowski J., Merta H., Zioło J., 1995. Sedymentacja zawiesin.
2. Battaglia A., 1963. Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek.
3. Piecuch T., 1994. Technika hydroszlamowa.
4. Piecuch T., Piekarski J., 2006. Zbiór zadań z techniki wodno-mułowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krawczykowska A., Krawczykowski D., Nowak A., 2005. Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskich. Zeszyty Naukowe — Politechnika Śląska, nr 1689, Górnictwo, z. 266, s. 91–104.
2. Krawczykowski D., Krawczykowska A., 2010. Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia. Górnictwo i Geoinżynieria — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, R. 34 z. 4/1, s. 121–128.
3. Nowak A., Surowiak A., 2013. Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems. Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.