Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mediacje społeczne w górniczych projektach inwestycyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-819-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przygotowanie studenta do prowadzenia postępowań z udziałem społeczeństwa – inżyniera z wiedzą o gospodarce surowcami mineralnymi, eksploatacji oraz jej wpływie na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna przepisy z obszaru postępowanie koncesyjnego oraz planowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa IGR1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna argumenty i sposoby manipulacji wykorzystywane przez przeciwników inwestycji górniczych IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna źródła konfliktów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów górniczych IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 Student wie jakie jest zapotrzebowanie na surowce mineralne gospodarki polskie, światowej i z czego to wynika IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przedstawić argumenty przemawiające za realizacją inwestycji górniczej IGR1A_U02
M_U002 Student umie w sposób zrozumiały dla społeczności lokalnej przedstawić projekt górniczy IGR1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie zastosować techniki mediacji i negocjacji w postępowaniu z udziałem społeczeństwa IGR1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi właściwie reagować w sytuacji stresowej związanej z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi właściwie reagować na argumenty przeciwników inwestycji górniczych oraz na próby manipulacji opinią słuchaczy IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna przepisy z obszaru postępowanie koncesyjnego oraz planowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna argumenty i sposoby manipulacji wykorzystywane przez przeciwników inwestycji górniczych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna źródła konfliktów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów górniczych + - - + - - - - - - -
M_W004 Student wie jakie jest zapotrzebowanie na surowce mineralne gospodarki polskie, światowej i z czego to wynika + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawić argumenty przemawiające za realizacją inwestycji górniczej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie w sposób zrozumiały dla społeczności lokalnej przedstawić projekt górniczy - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zastosować techniki mediacji i negocjacji w postępowaniu z udziałem społeczeństwa - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi właściwie reagować w sytuacji stresowej związanej z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi właściwie reagować na argumenty przeciwników inwestycji górniczych oraz na próby manipulacji opinią słuchaczy - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Projekt górniczy jako źródło konfliktu społecznego o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym;
2. Analiza konfliktów społecznych związanych z przygotowaniem lub realizacją inwestycji górniczych;
3. Rzeczywiste zagrożenia ze strony eksploatacji górniczej będące źródłem realnych konfliktów;
4. Udział społeczeństwa w postępowaniu koncesyjnym na kanwie prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5. Analiza interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu projektów górniczych
6. Analiza działania interesariuszy pod kątem realizacji celów i polityk w trakcie przygotowania i realizacji projektu górniczego;
7. Analiza argumentacji adwersarzy projektów górniczych – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. organizacji ekologicznych;
8. Argumenty przemawiające za realizacją projektów górniczych kierowane do społeczności lokalnej oraz szerszego otoczenia;
9. Analiza sposobów manipulacji stosowanych przez przeciwników inwestycji, nie tylko górniczych;
10. Negocjacje w procesie przygotowania i realizacji górniczych projektów inwestycyjnych;
11. Mediacje w górniczych procesach inwestycyjnych;
12. Metody prezentowania informacji o projektach górniczych;
13. Metody prowadzenia dialogu w sytuacji emocjonalnego napięcia towarzyszącego konsultacjom społecznym, które dotyczą inwestycji górniczych.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Przygotowanie prezentacji własnego projektu górniczego jako podstawę informacji dla interesariuszy społecznych. Należy w sposób obiektywny przedstawić niekorzyści dla otoczenia związane z realizacją projektu górniczego oraz korzyści wynikające z inwestycji. Podstawą zaliczenia jest przeprowadzenie prezentacji. W trakcie prezentacji student powinien zastosować metody poznane w trakcie zajęć wykładowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie oceny z projektu. Udział we wszystkich wykładach może stanowić podstawę do podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza uprzednia odnosząca się do przedmiotów górniczych: projektowanie górnicze, odwadnianie, oddziaływanie na środowisko, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, planowanie przestrzenne, zagrożenia górnicze.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Mazowiecka L. (2010): Mediacje dla każdego. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2010.
2 Gmurzyńska E., Morek R. (2010): Mediacje. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2010
3 Moore W. Christopher (2012): Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa 2012
4 Nordhelle Grethe (2012): Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Fiso. Warszawa 2012.
5 Badera J (2008): Opinie i podstawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 4/4;
6 Badera J., Jaksoń M. (2011): Rola środków masowego przekazu w konfliktach społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa, Mining Science, 132 (39);
7 Badera J. (2010): Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce, Mining Science 130 (37);

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Naworyta W. (2015): O konsultacjach społecznych w górniczym procesie inwestycyjnym, Węgiel Brunatny 2 (91);
2 Naworyta W. (2016): Oceny oddziaływania na środowisko. Kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 4-5;
3 Naworyta W. (2013): Prognoza wpływu kopalni odkrywkowej na krajobraz jako jeden z etapów oceny oddziaływania na środowisko – propozycja metody i przykład zastosowania, Przegląd Górniczy, t. 69, nr 1;
4 Naworyta W. (2014): Nowa kopalnia węgla brunatnego z zasadami ekorozwoju, Rzeczpospolita. Dodatek: Infrastruktura – Środowisko – Energia; ISSN 0208-9130. — 2014 nr 240;
5 Naworyta W. (2010): Uwarunkowania społeczne zagospodarowania złóż kopalin metodą odkrywkową, Górnictwo i Geologia XIII Nr 130, Studia i Materiały Nr 37, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej;
6 Naworyta W., Badera J. (2012): Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospodarowania złoża Gubin, Polityka Energetyczna, t. 15, z. 3;

Informacje dodatkowe:

Brak