Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunki kosztów i kalkulacje w produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-207-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ten jest kontynuacją przedmiotu rachunkowość. Na przedmiocie tym większą uwagę kładzie się na rachunek kosztów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji i potrafi je ująć na kontach księgowych. IPZ2A_W04 Egzamin
M_W002 Student ma świadomość istoty kalkulacji kosztów produkcji i potrafi ją wyceniać w kontekście analizy rentowności realizowanych procesów. IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych kalkulacji w systemie rachunkowości i sporządzać odpowiednie raporty dotyczące rentowności produkcji. IPZ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaprojektować system ewidencji oraz zaewidencjonować w rachunkowości poszczególne koszty procesów produkcyjnych. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student widzi potrzebę dalszego kształcenia w zakresie rachunkowości zarządczej oraz controllingu produkcji związanego z wykorzystaniem danych finansowych na potrzeby decyzyjne. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji i potrafi je ująć na kontach księgowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma świadomość istoty kalkulacji kosztów produkcji i potrafi ją wyceniać w kontekście analizy rentowności realizowanych procesów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych kalkulacji w systemie rachunkowości i sporządzać odpowiednie raporty dotyczące rentowności produkcji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować system ewidencji oraz zaewidencjonować w rachunkowości poszczególne koszty procesów produkcyjnych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę dalszego kształcenia w zakresie rachunkowości zarządczej oraz controllingu produkcji związanego z wykorzystaniem danych finansowych na potrzeby decyzyjne. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wykład
1. Ewidencja zakupów materiałów w przedsiębiorstwie – rodzaje wyceny zapasów
2. Koszty zużycia materiałów – metody rozchodu determinujące koszty produkcji
3. Koszty wynagrodzeń
4. Amortyzacja i jej ujęcie ujęcie na kontach księgowych
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
6. Koszty produkcji – ewidencja w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym. Uzgadnianie kręgów kosztowych.
7. Ewidencja i ustalenie kosztów produkcji w toku i wyrobów gotowych
8. Ustalenie kosztów sprzedanych wyrobów gotowych . Identyfikacja wyników operacyjnych w układzie kalkulacyjnym i porównawczym

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Ćwiczenia audytoryjne
1. Przykład ewidencji zapasów i rozliczenie kosztów zakupu
2. Ewidencja poszczególnych rodzajów kosztów produkcji
3. Uzgodnienie ewidencji w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
4. Ustalenie produkcji w toku oraz zapasów wyrobów gotowych
5. Identyfikacja wyników w układzie kalkulacyjnym i porównawczym na poziomie podstawowym operacyjnym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia audytoryjne: student otrzyma do wyboru trzy zestawy operacji księgowych, na ocenę 3,4 lub 5, aby otrzymać zaliczenie należy zaksięgować wszystkie operacje oraz sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej i porównawczej. Wszystkie wartości muszą być poprawnie zaksięgowane a suma bilansowa oraz wynik finansowy poprawnie ustalone.
- egzamin: warunkiem podstawowym dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. W ramach egzaminu student otrzyma test do rozwiązania, około 60 pytań, każde pytanie ma 4 odpowiedzi, zaznaczenie prawidłowej daje 1 punkt, zaznaczenie nieprawidłowej skutkuje punktem ujemnym, nie udzielenie odwiedzi to zero punktów, aby zaliczyć egzamin należy zdobyć co najmniej 51% punktów;
- aby zdobyć zaliczenie z przedmiotu należy mieć pozytywne oceny zarówno z kolokwium jak i testu.
- obecność 80% zajęć (ćwiczeniach audytoryjnych)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,8 oceny z kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych + 0,2 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia audytoryjne: odrobienie z inną grupą,

Obecność na:
- ćwiczeniach audytoryjnych: jest obowiązkowa,
- wykładach: nie jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M.: "Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach" – Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010
2. Sawicki K.: " Rachunek kosztów Tom I" – Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996
3. Sawicki K.: " Rachunek kosztów Tom II" – Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Proposal for recording bonds convertible to raw materials / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 193
2. Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 88
3. Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa — Controlling production processes supporting the building of the company’s value / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

Informacje dodatkowe:

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia audytoryjne: 3 terminy
- wykłady: 3 termin podstawowy (test)