Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia zarządcze analizy decyzji produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-208-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu przedstawione są zagadnienia związane z instrumentarium rachunkowości zarządczej, które wspomaga podejmowanie decyzji produkcyjnych i bieżące zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student identyfikuje zadania rachunkowości zarządczej i istotnych narzędzi wykorzystywanych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą wspomagania procesów planowania i kontroli działalności poprzez wybrane narzędzi i systemy charakterystyczne dla rachunkowości zarządczej. IPZ2A_W04 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi logicznie formułować problemy zarządcze i dążyć do ich rozwiązania za pomocą poznanych metod i narzędzi analitycznych. IPZ2A_U01, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie zorientowanej na realizację zadań. Ma świadomość ciągłego doskonalenia. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje zadania rachunkowości zarządczej i istotnych narzędzi wykorzystywanych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą wspomagania procesów planowania i kontroli działalności poprzez wybrane narzędzi i systemy charakterystyczne dla rachunkowości zarządczej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi logicznie formułować problemy zarządcze i dążyć do ich rozwiązania za pomocą poznanych metod i narzędzi analitycznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie zorientowanej na realizację zadań. Ma świadomość ciągłego doskonalenia. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wykłady:
1. Rachunkowość zarządcza jako system informactjny wspierający podejmowanie decyzji
2. Narzędzia rachunkowości zarządczej
3. Ewidencja kosztów na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej
4. Metody kalkulacji kosztów procesów produkcyjnych produkcji
5. Rozliczenie dzialalności pomocniczej i ustalenie kosztów jej procesów
6. Wynik operacyjny na poziomie działalności produkcyjnej ( ustalenie wyniku operacyjnego w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym)
7. Decyzyjne wykorzystanie ewidencji kosztów – podejście operacyjne
8. Kalkulacje na potrzeby strategicznych decyzji produkcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Ewidencja kosztów w kręgach kosztowych
2. Kalkulacja kosztów produkcji
3. Kalkulacja kosztów na potrzeby niesprawozdawcze i identyfikacja wyników w wielopoziomowych rachunkach marz pokrycia
4. Rozliczenie działalności pomocniczej
5. Podejmowanie decyzji operacyjnych w oparciu o zmienność kosztów
6. Podejmowanie decyzji strategicznych w oparciu o identyfikacje kosztów w cyklu życia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład ma formę nieobowiązkową. Formą zaliczenia zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne. Formą zaliczenia laboratoriów jest projekt wykonywany w formie elektronicznej obejmujący przygotowanie modelu finansowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie efektem średnioważonego zaliczenia uzyskanego w ramach ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Wagi ćwiczeń zarówno audytoryjnych jak i laboratoryjnych wynoszą po 50 % w ocenie końcowej. Jednocześnie zaliczenie będzie potwierdzone uczestniczeniem w wykładach. W przypadku nieobecności danego studenta na wykładach pow 2 h. dodatkowo przewidziane będzie dla niego zaliczenie z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw z poziomu studiów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czubakowska Ksenia , Gabrusewicz Wiktor, Nowak Edward: Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2014.
2. Sobańska Irena: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010
3. Karmańska Anna (red): Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009
4. Świderska G (red): Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rozliczenie kosztów prac w działalności innowacyjnej realizowanej na zasadach projektowych — Calculation of cost for works in innovative activity prepared on project principles / Arkadiusz KUSTRA, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 52–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.
2. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
3. Rozwiązania organizacyjne podporządkowane zarządzaniu projektami geologiczno-górniczymi w kopalni węgla kamiennego — Organizational solutions subordinated to the management of geological-mining projects in a hard coal mine / Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 102–105. — Biliogr. s. 105, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica
4. Sposoby redukcji kosztów w warunkach kryzysu gospodarczego — [The ways of cost reduction in the conditions of economic crisis] / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury / red. nauk. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2009. — ISBN 978-83-7556-240-8. — S. 81–91. — Bibliogr. s. 91. — Brak afiliacji AGH
5. Zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym na przykładzie zakładu górniczego KWK ,,Ziemowit” — Cost management in project approach in the example of “Ziemowit” coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Barbara Ryguła, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN 978-83-60195-96-3. — S. 127–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak