Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Controlling procesów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-302-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu określenie funkcji controllingu w ramach procesów produkcyjnych. Identyfikuje proces planowania, budżetowania i kontroli wykonania planów. Definiuje mierniki oceny procesów produkcyjnych w świetle kreowania wartości przedsiębiorstwa jako celu strategicznego przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania, kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. IPZ2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu. IPZ2A_U01, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. IPZ2A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania, kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 154 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych
2. Rodzaje controllingu i systematyka podziału w zalezności od struktur przedsiębiorstwa
3. Controlling a rachunkowośc zarządcza – powiązanie pomiedzy system informacyjnym a systemem zarządzania
4. Modele biznesowe przedsiębiorstw korporacvyjnych – miejsce i rola procesów produkcji w wiązce celów operacyjnych i strategicznych
5. Controlling produkcji w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa
6. Ośrodki odpowiedzialności – zdecentralizowany układ centrów gospodarczych w controllingu produkcji
7. Planowanie w controllingu produkcji – formy i rodzaje tworzenia budżetów
8. Wycena świadczeń pomiędzy centrami odpowiedzialności – polityka cen transferowych
9. Kontrola działalności produkcyjnej – rodzaje kontroli, systemy oceny, wzualizacja odchyleń
10. Motywacja w controllingu produkcji
11. Controlling produkcji w ujęciu strategicznym

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

1. Budżet całościowy przedsiębiorstwa – powiązanie pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami pro forma
2. Budżet operacyjny przychodów i kosztów – ustalenie wyników operacyjnych
3. Budżet inwestycyjny – określenie nakładów inwestycyjnych i wybór projektów
4. Budżet finansowy przedsiębiorstwa – ustalenie struktury finansowej
5. Budżet centrum inwestycji
6. Kontrola dzialalności przedsiębiorstwa – odchylenia i analiza wskaźników wykonania na poziomie poszczególnych centrów odpowiedzialności

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest egzamin obejmujący pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu z wykładów. Waga zaliczenia z ćwiczeń wynosi 30%, natomiast waga egzaminu z wykładów 70%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw z poziomu studiów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN Warszawa, 2003
2. Sierpińska Maria (red): Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2004
3. Nowak Edward: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sierpińska Maria, Kustra Arkadiusz: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2007
2. Rola narzędzi klasy Business Intelligence w drodze do nowoczesnego controllingu operacyjnego w górnictwie węglowym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. — The role of Business Intelligence tools on the way to a modern operational controlling in the coal mining industry – case study of the Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. / Krzysztof Korytko, Wojciech Lada, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Wróbel // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

Informacje dodatkowe:

Dwie nieobecności na wykładach skutkują koniecznością pisania kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym.