Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kontrola procedur wewnętrznych w controllingu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-303-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwi zapoznanie się z zagadnieniami audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, przebiegiem procesu kontrolowania i wymaganymi dokumentami, stosowanymi procedurami wewnętrznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat standardów oraz uwarunkowań przeprowadzania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student potrafi scharakteryzować przebieg procesu kontrolowania oraz niezbędne dokumenty kontroli IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody badań kontrolnych i audytowych IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat standardów oraz uwarunkowań przeprowadzania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować przebieg procesu kontrolowania oraz niezbędne dokumenty kontroli + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody badań kontrolnych i audytowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Ogólne zagadnienia i terminologia audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Analiza ryzyka dla potrzeb audytu i kontroli
Proces kontrolowania (etapy, czynności przygotowawcze, czynności kontrolne, postępowanie pokontrolne)
Dokumenty badania audytowego i kontroli wewnętrznej
Sprawozdawczość audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej (narada, raport, zalecenia, sprawozdanie, czynności sprawdzające wykonanie zaleceń, oświadczenie)
Czynnik ludzki – osoba audytora
Dział / Zespół audytu wewnętrznego
Rodzaje audytu

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie wykładów studenci pojedynczo lub grupach wykonają projekt na temat zadany przez prowadzącego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie (indywidualnie lub zespołowo), bez większej ingerencji prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie materiału wykładowego – test jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: ocena wykonania indywidualnego/zespołowego projektu (60%) oraz ocena z prezentacji i obrony projektu (40%).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest spełnienie obu poniższych punktów:
a) uzyskanie co najmniej połowy punktów z testu z materiału wykładowego,
b) uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.
Przewidywany jest jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z zaliczenia ćwiczeń projektowych (40%) i egzaminu (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na ćwiczeniach projektowych: wykonanie dodatkowego zadania w projekcie; w sytuacji braku systematycznego prezentowania kolejnych postępów w realizowanym projekcie student może nie uzyskać zaliczenia, a tym samym nie zostać dopuszczony do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, Warszawa 2013.
Kałużny S., Kontrola wewnętrzna – teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Materiały przekazane przez prowadzącego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KOWAL B., Zintegrowana karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego — Balanced Scorecard as a tool of strategic controlling, W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / pod red. Marii Sierpińskiej; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003.
2. KOWAL B., RANOSZ R., Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa — Controlling production processes supporting the building of the company’s value / Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54.

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach: wykłady nieobowiązkowe.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z opracowania szczegółowego zakresu przedmiotowej procedury, jak również prezentacją i dyskusją rezultatów pracy zespołowej,
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia.
Egzamin:
- istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, do którego dopuszczeni zostaną studenci, którzy uzyskają co najmniej 85% z testu z materiału wykładowego.