Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optymalizacja projektów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-304-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na tym przedmiocie student zapoznaje się z metodami wyceny inwestycji, ich optymalizacji w kontekście finansowym oraz oceną ryzyka inwestycyjnego, jak i podstawowymi źródłami finansowania inwestycji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz czynników go kształtujących IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie szacowania ryzyka inwestycyjnego poszczególnych inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W003 Student pozyska wiedzę zakresu doboru źródeł finansowania poszczególnych inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W004 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie metod szacowania opłacalności inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi podjąć decyzję w oparciu o przeprowadzoną analizę który z projektów inwestycyjnych wybrać do realizacji z punktu widzenia ekonomicznego IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać źródło finansowania poszczególnych inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_U003 Student umie określić ryzyko danej inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
M_U004 Student umie przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość, że ich obliczenia (wyniki) mają wpływ na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem, co w bezpośredni sposób wiąże się z odpowiedzialnością za otrzymane wyniki. IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny inwestycji, ze względu na jej złożoność IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz czynników go kształtujących + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie szacowania ryzyka inwestycyjnego poszczególnych inwestycji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student pozyska wiedzę zakresu doboru źródeł finansowania poszczególnych inwestycji + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie metod szacowania opłacalności inwestycji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi podjąć decyzję w oparciu o przeprowadzoną analizę który z projektów inwestycyjnych wybrać do realizacji z punktu widzenia ekonomicznego - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać źródło finansowania poszczególnych inwestycji - - + + - - - - - - -
M_U003 Student umie określić ryzyko danej inwestycji - - + + - - - - - - -
M_U004 Student umie przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość, że ich obliczenia (wyniki) mają wpływ na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem, co w bezpośredni sposób wiąże się z odpowiedzialnością za otrzymane wyniki. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny inwestycji, ze względu na jej złożoność - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
wykład

Na wykładzie zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące elementów niezbędnych do przeprowadzenia wyboru optymalnego projektu inwestycyjnego. W tym celu aby student potrafił samodzielnie wykonać analizę opłacalności projektów inwestycyjnych, będzie musiał zapoznać między innymi z następującymi zagadnieniami:
· wartość pieniądza w czasie
· wskaźniki opłacalności inwestycji takie jak np.: NPV, IRR,
· szacowanie kosztu kapitału WACC
· przepływy pieniężne FCFF, FCFE
· prognozowanie elementów sprawozdań finansowych
· elementy ryzyka inwestycyjnego (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo) z wykorzystaniem narzędzia Crystal Ball
- wybór źródła finansowania poszczególnych inwestycji

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
ćwiczenia laboratoryjne

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci nauczą się wykorzystywania narzędzia Crystal Ball, przeprowadzą analizę opłacalności wybranych inwestycji oraz dokonają oszacowania ryzyka inwestycyjnego poszczególnych inwestycji.

Ćwiczenia projektowe (9h):
Ćwiczenia projektowe

Wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładów studenci pojedynczo lub grupach wykonają projekt na temat zadany przez prowadzącego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu:
napisanie testu – wymagana jest co najmniej połowa punktów aby uzyskać pozytywną ocenę.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych:
sporządzenie programu bazującego na Oracle Cristal Ball do oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
w ramach zaliczenia ćwiczeń projektowych student (w grupie lub samodzielnie) musi zrealizować projekt na temat zadany przez prowadzącego. Ocenie będą podlegać takie elementy jak poprawność wykonania projektu oraz sposób i forma uzasadnienia wyboru odpowiedniej inwestycji do realizacji. Przy oddawaniu pracy studenci mogą być odpytania z części teoretycznej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.2 oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu + 0.6 oceny z projektu w ramach ćwiczeń projektowych + 0.2 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia laboratoryjne: odrobienie z inną grupą,

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Pluta: Inwestycje (Capital Budgeting – budżetowanie kapitałowe), Wrocław 1995
2. B.Bek-Gaik: Budżetowanie Kapitałowe, Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Estimation of the cost of equity for mining companies using the P-LEFAC method — Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych przy użyciu metody P-LEFAC / Robert RANOSZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 257–268. — Bibliogr. s. 267–268
2. Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce — The cost of equity for mining companies in Poland / Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 277–285. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.
3. Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych — Zone of increased investment risk in the valuation of mining investments / Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 T. 66 nr 6, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)
4. Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w Zakładach Wzbogacania Rudy miedzi KGHM SA — The valuation of the investment, aimed to increase the yield of copper concentrate in the KGHM S. A. Copper Ore Enrichment Plants, using methods of NPV / Robert RANOSZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 51 Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 223–232. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5. Wycena zbiornika wodnego poeksploatacyjnego metodą porównawczą — Valuation of the water post-exploitation reservoir by use of comparative method / Robert RANOSZ, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 144–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych istnieje możliwość dobierania się w pary przy realizacji programu – niemniej jednak grupa nie może być liczniejsza aniżeli 3 osoby.