Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zrównoważony rozwój w procesach produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-305-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy strategii, celów i mierników ZR, działalności promocyjnej przedsiębiorstw proekologicznych, problematyki wartości dla interesariuszy oraz standardów raportowania dla potrzeb ZR.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma świadomość realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa opartych na zrównoważonym rozwoju ukierunkowanych na kreowaniu wartości dla interesariuszy. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student potrafi zidentyfikować główne miary zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa dla interesariuszy. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności identyfikacji podstawowych miar charakterystycznych dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wartość dla interesariuszy. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość rozwoju nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na ocenę wartości opartą na materialnych i niematerialnych czynnikach strategicznych. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma świadomość realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa opartych na zrównoważonym rozwoju ukierunkowanych na kreowaniu wartości dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować główne miary zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności identyfikacji podstawowych miar charakterystycznych dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wartość dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość rozwoju nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na ocenę wartości opartą na materialnych i niematerialnych czynnikach strategicznych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Geneza, struktura i cele działalności ONZ oraz Rady Europy.
Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Cele i perspektywy zrównoważonego rozwoju.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Działalność promocyjna przedsiębiorstw proekologicznych. Programy oznakowań ekologicznych.
Wartość firmy, zarządzanie przez kreowanie wartości. Źródła wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych.
Wartość dla interesariuszy w świetle zrównoważonego rozwoju (CSR). Koncepcja wartości dodanej.
Określenie potrzeb raportowych przedsiębiorstw. Standardy raportowania na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zintegrowane.
Analiza wybranych przykładów przedsiębiorstw przemysłowych i ich polityki zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Analiza wybranych przykładów przedsiębiorstw przemysłowych i ich polityki zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie (indywidualnie lub zespołowo), bez większej ingerencji prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie materiału wykładowego – test jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: ocena wykonania indywidualnego/zespołowego projektu (60%) oraz ocena z prezentacji i obrony projektu (40%).
Przewidywany jest jeden termin poprawkowy na uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach przedstawiając swoje dokonania z zadanego zakresu projektu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z testu obejmującego materiał wykładowy (60%) i projektu realizowanego w grupach oraz przygotowanej prezentacji dotyczącej raportowania działalności i wyników przedsiębiorstw przemysłowych, obejmujących ich politykę zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na ćwiczeniach projektowych: wykonanie dodatkowego zadania w projekcie; w sytuacji braku systematycznego prezentowania kolejnych postępów w realizowanym projekcie student może nie uzyskać zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1997
2. Marcinkowska M. : Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red nauk. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok 2005,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ecological and economical aspects of solar energy use, Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, E3S Web of Conferences, Energy and fuels 2016, September 21–23, 2016
2. Sustainability reporting in the energy sector, KOWAL Barbara, KUSTRA Arkadiusz, W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development, May 17 2016
3. Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, KOWAL Barbara, SEED 2017, International conference on the Sustainable Energy and Environment Development: Kraków, Poland, 14–17 November, 2017, Institiute for Sustainable Energy, 2017

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach: wykłady nieobowiązkowe.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z działalności i wyników przedsiębiorstw przemysłowych, obejmujących ich politykę zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy, jak również prezentacją i dyskusją rezultatów pracy zespołowej,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia.