Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i raportowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych w ujęciu wielowymiarowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-306-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka modułów BI komercyjnych produktów informatycznych przedstawiana przez osoby z przemysłu.
Poznawanie modułu BI produktów firmy Comarch.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi skonstruować raport wielowymiarowy w wybranym programie informatycznym który może wspomagać podejmowanie decyzji bieżących w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student potrafi identyfikować zapotrzebowanie na informacje i rozumie potrzebę generowania raportów wielowymiarowych IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student rozumie funkcjonowanie hurtowni danych i zna zasady budowania raportów wielowymiarowych IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi wyciągnąć syntetyczne wnioski z generowanych informacji z systemów informatycznych typu BI wspomagających controlling. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozwiązywać stawiane problemy oraz pracować w grupie dla osiągnięcia założonych efektów. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi skonstruować raport wielowymiarowy w wybranym programie informatycznym który może wspomagać podejmowanie decyzji bieżących w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi identyfikować zapotrzebowanie na informacje i rozumie potrzebę generowania raportów wielowymiarowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie funkcjonowanie hurtowni danych i zna zasady budowania raportów wielowymiarowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyciągnąć syntetyczne wnioski z generowanych informacji z systemów informatycznych typu BI wspomagających controlling. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać stawiane problemy oraz pracować w grupie dla osiągnięcia założonych efektów. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 54 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wprowadzenie do raportowania wielowymiarowego
Hurtownia danych i jej zastosowania
Techniki przetwarzania danych

Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Praca z oprogramowaniem analitycznym Comarch BI
Budowa raportów
Podejmowanie decyzji i efektywne wykorzystanie danych
Praca z oprogramowaniem analitycznym Comarch BI

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie równa ocenie z zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonanie samodzielnie ćwiczeń realizowanych na zajęciach i przedstawienie ich do zaliczenia. Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.
Uzupełnienie zajęć winno nastąpić przed kolejnymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma szczególnych wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Surma, Business Intelligence – Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, 2018
2. J. Żeliński, Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Helion, 2016,
3. Date C.J.: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Helion, 2005
4. R. Kimball, M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, John Wiley, 2013
5. Jeanne G. Harris, Thomas H. Davenport – Inteligencja analityczna w biznesie. Nowa nauka zwyciężania, MT Biznes, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Kęsek: Visual Basic jako narzędzie monitorowania i analizy pracy maszyn. Inżynieria Mineralna, Kraków, 2017r.

2. M. Kęsek, D. Fuksa, M. Ślósarz, A. Bator: Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2016 t. 72 nr 8, Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym, Kraków, 2016

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.