Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia informatyczne wspomagające controlling procesów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-307-CP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyczne korzystanie z oprogramowania umożliwiającego poznanie technik tworzenia aplikacji łączącej zalety języków VBA oraz SQL, dotyczącej wybranego problemu z controllingu produkcji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie zasady tworzenia baz danych oraz hurtowni danych. Zna mechanizmy selekcji oraz agregowania danych. Rozumie mechanizmy analizy danych z wykorzystaniem struktury OLAP. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student rozumie struktury języka Visual Basic for Applications oraz metody łączenia się z serwerami danych. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi tworzyć aplikacje w języku Visual Basic for Applications wykorzystujące bazy i hurtownie danych. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi korzystać z języka SQL wykorzystując go do wybierania, aktualizacji, dodawania oraz usuwania danych. Posiada umiejętność tworzenia i zmian w strukturze baz danych. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę weryfikacji parametrów w controlingu produkcji IPZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady tworzenia baz danych oraz hurtowni danych. Zna mechanizmy selekcji oraz agregowania danych. Rozumie mechanizmy analizy danych z wykorzystaniem struktury OLAP. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie struktury języka Visual Basic for Applications oraz metody łączenia się z serwerami danych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi tworzyć aplikacje w języku Visual Basic for Applications wykorzystujące bazy i hurtownie danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z języka SQL wykorzystując go do wybierania, aktualizacji, dodawania oraz usuwania danych. Posiada umiejętność tworzenia i zmian w strukturze baz danych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę weryfikacji parametrów w controlingu produkcji - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Ćwiczenia laboratoryjne zawierają praktyczne korzystanie z oprogramowania umożliwiającego poznanie i wykorzystanie:
- obiektowych technik programowania w języku VBA.
- Przywilejów użytkowników baz danych.
- Struktury poleceń języka SQL.
- Technik tworzenia aplikacji łączącej zalety języków VBA oraz SQL, dotyczącej wybranego problemu z controllingu produkcji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie otrzymanej w ramach zajęć laboratoryjnych.
Ocena końcowa może być podniesiona na skutek wyjątkowej aktywności studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonanie samodzielnie ćwiczeń realizowanych na zajęciach i przedstawienie ich do zaliczenia. Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.
Uzupełnienie zajęć winno nastąpić przed kolejnymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma szczególnych wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Michael Halvorson: Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012, APN-PROMISE 2013
2. Andrzej Tor: Visual Basic 2008 Praca z danymi, Tortech 2012
3. John Viescas, Michael J. Hernandez: Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik, Helion 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kęsek M., Visual Basic jako narzędzie monitorowania i analizy pracy maszyn, Inżynieria Mineraln, ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 195–200.
Kęsek M.: Realizacja struktury bazy systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2007
Kęsek M., Fuksa D.: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2012.
Kęsek M.: Język R w odkrywaniu wiedzy górniczej; Przegląd Górniczy,Katowice, 2010
Kęsek M.: Wykorzystanie metod eksploracji danych w zarządzaniu produkcją w kopalni węgla kamiennego, Wiadomości Górnicze; 2014

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.