Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-306-LM-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z metodami prognozowania wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach. Ponadto zapoznaje się ze sposobami wykonania symulacji procesów w przedsiębiorstwie oraz ich weryfikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawowa wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symyulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację procesów w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu poznanych metod. IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do prognozowania i symulacji procesów produkcyjnych. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawowa wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symyulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację procesów w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu poznanych metod. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do prognozowania i symulacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Prognozowanie
1. Pojęcia podstawowe z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie, prognozy ex post i ex ante oraz ich błędy.
2. Prognozowanie z modeli strukturalnych
3. Prognozowanie przy wykorzystaniu modeli niestrukturalnych:
– prognozy z modeli naiwnych
– modele filtracji w prognozowaniu
– modele analizy szeregów czasowych
4. Sieci neuronowe w prognozowaniu
5. Przegląd najważniejszych rozkładów

Symulacja
1. Pojęcia podstawowe z zakresu symulacji
2. Symulacja zdarzeń dyskretnych
3. Symulacja modeli ciągłych
– modele ekonometryczne
– rozwiązania modeli ekonometrycznych
– symulacja deterministyczna
– przedziały ufności dla rozwiązań i mnożników
4. Symulacja stochastyczna
– zagadnienie oceny wiarygodności modeli
– analiza wyników eksperymentu symulacyjnego
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Studenci wykonują ćwiczenia obejmujące:
prognozy ex post i ex ante oraz ich błędy,
prognozy z modeli naiwnych
modele analizy szeregów czasowych
modele ekonometryczne
przedziały ufności dla rozwiązań i mnożników
zagadnienie oceny wiarygodności modeli
analiza wyników eksperymentu symulacyjnego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładu weryfikowane są zaliczeniem z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek absencji samodzielnie lub odrabiając zajęcia z inną grupą (pod warunkiem, że jest wolne stanowisko i omawiany jest ten sam temat).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość przedmiotów Matematyka I, Matematyka II, Statystyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
2.Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem/ red. nauk. Maria Cieślak; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
3.Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda. Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2001.
4.Prognozowanie w przedsiębiorstwie/ Paweł Dittman. Wyd. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2003
5.Prognozowanie i symulacja / pod red. Władysława Milo. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
6.Snopkowski R.: „Symulacja stochastyczna” – UWND, Kraków 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces. Archives of Mining Sciences, 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138.
Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA, An expert system for underground coal mine planning. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127.
Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK, Evolutionary optimisation of coal production in underground mines. Zeszyty Naukowe, Politechnika Śląska, Organizacja i Zarządzanie, 2017 z. 100, s. 61–76.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.