Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-307-LM-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot realizuje zadanie przekazania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, z wykorzystaniem w tej kwestii nowoczesnej metodyki, głównie metody Prince2

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i założeń zarządzania projektami IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu wdrażania metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętności wykorzystania w praktyce realizacji projektów metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia pracy zespołowej i do efektywnego uczestniczenia w grupach projektowych IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i założeń zarządzania projektami + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu wdrażania metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętności wykorzystania w praktyce realizacji projektów metodyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metody Prince2 + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje do prowadzenia pracy zespołowej i do efektywnego uczestniczenia w grupach projektowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Zarządzanie projektowe a zarządzanie procesowe

  Przedstawienie definicji i charakterystyki projektu oraz zarządzania projektem. Pokazanie różnic pomiędzy projektem a zarządzaniem operacyjnym. Realizacja projektów w świetle koncepcji zarządzania procesowego.
  Zasoby, ryzyka, harmonogram projektu.

 2. Etapy projektu i ich wpływ na sposób zarządzania projektem

  Zaprezentowanie etapów projektu i ich wpływu na sposób zarządzania projektem.

 3. Najpopularniejsze metody zarządzania projektami

  Przedstawienie najczęściej wykorzystywanych na świecie metod zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem PMI oraz Prince2

Ćwiczenia projektowe (9h):
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu zgodnie z metodą Prince2

Student ma zadanie przygotowanie i przeprowadzenie dowolnie wybranego przez siebie projektu z wykorzystaniem metody Prince 2

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o przedstawianie dobrych praktyk z przemysłu, odnoszących się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego oraz oceny pozytywnej z prezentacji tego projektu przed grupą dziekanatową i prowadzącym projekt oraz przedmiot.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ważona stanowiona przez 50% oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz 50% z oceny projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady, jak i zajęcia projektowe nie są obowiązkowe. Należy jednakże uzyskać ocenę pozytywną z kolokwium z wykładów oraz ocenę pozytywną z projektu (plik + prezentacja)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Sanghera P.: PgMP – Program Management Professional Exam – study guide, Prince and Hall, New York, 2011
Kopczewski M.: Alfabet zarządzania projektami, OneBook, Warszawa, 2014
Starecki To.: Zarządzanie projektami dla inżynierów, BTC, Warszawa 2014

kalkulator

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Efektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym — [Effective project management on the example of creating an educational tour of the Old Polish Industrial District] / Katarzyna Styk, Paweł BOGACZ // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 210–211. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Śladami Stanisława Staszica – popularyzacja dziedzictwa poprzemysłowego Regionu Świętokrzyskiego/ Katarzyna Styk, Paweł BOGACZ; W: materiały konferencyjne IV Polskiego Kongresu Górniczego; 2017, s. 165–166

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych