Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia biznesu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-401-LM-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi znaleźć zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu psychologii organizacji IPZ2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konsekwencje społeczne zjawsik z zakresu psychologii bieznesu dla funkcjonowania pracowników IPZ2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi znaleźć zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konsekwencje społeczne zjawsik z zakresu psychologii bieznesu dla funkcjonowania pracowników + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Psychologia biznesu

1. Wprowadzenie
2. Władza i przywództwo
3. Zarządzanie pracownikami 
4. Innowacyjność 
5. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
6. Mechanizmy wywierania wpływu społecznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (test wyboru i/lub pytania otwarte). Zaliczenie poprawkowe (drugi termin zaliczenia) w formie pisemnej lub ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium zaliczeniowe, ocena wg. skali podanej w regulaminie studiów. Na podstawie aktywności na zajęciach możliwość podwyższenia oceny o 1/2 lub 1 stopień.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wskazana literatura uzupełniająca.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management of individual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Informacje dodatkowe:

Brak