Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-205-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Nowak-Senderowska Dagmara (nowaksen@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozna i nabierze umiejętności wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna różne metody oceny ryzyka zawodowego IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i oszacować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi określić niedopuszczalny poziom ryzyka na stanowiskach pracy IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli szacowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w zespole w celu wykonania oceny ryzyka zawodowego IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i oszacować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić niedopuszczalny poziom ryzyka na stanowiskach pracy + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli szacowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole w celu wykonania oceny ryzyka zawodowego + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 8 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Tematyka zajęć obejmuje m. in.: definicja ryzyka zawodowego, pojęcia podstawowe, prawne unormowania wedle przepisów krajowych i Unii Europejskiej, obowiązki pracodawcy i pracownika, metody oceny ryzyka zawodowego, metody identyfikacji zagrożeń, listy kontrolne oraz metody eksperckie, analiza i sposób doboru w zależności od specyfiki przedsiębiorstw, identyfikacja i podział zagrożeń, klasyfikacja rodzajów urazów na pracownikach, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, karty oceny ryzyka zawodowego oraz ich dokumentowanie, programy komputerowe do ORZ, działania ograniczające ryzyko, wykorzystanie oceny ryzyka w przedsiębiorstwie,

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną obliczenia oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami, m. in.: PN-N18002, Risk Score, What if, PHA – Preliminary Hazard Analysis, ETA – drzewo zdarzeń, Graf ryzyka, Kalkulator ryzyka, 5 Steps

Ćwiczenia projektowe (9h):

W trakcie zajęć student wykona samodzielnie projekt karty oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk lub prac w wybranym przedsiębiorstwie/firmie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia i umiejętności nabyte na ćwiczeniach audytoryjnych + wykonanie projektu
Zaliczenie wykładu w formie pisemnej – test wyboru
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych- ocena z kolokwium
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – ocena z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Referat lub sprawozdanie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) L.Skuza: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym, ODDK Gdańsk, 2003
2) J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
3) D. Koradecka; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia tom 2, CIOP, Warszawa 1997
4) I. Romanowska-Słomka, A. Słomka: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2012
5) Poradnik służby BHP – wydanie I, Kraków-Tarnobrzeg 2014
6) W. Bukała, T. Cieszkowski: Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, Wyd. WSiP 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. KAPUSTA, T. SZPONDER: Kształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych, Wyd. AGH, Kraków 2011

2. P. BĄK, M. KAPUSTA: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

3. M. DWORZAK, D. NOWAK-SENDEROWSKA, J. PYRA: Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym — Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — 2017 nr 101.

4. A. HEBDA, D. NOWAK, Z. STRYCZEK: Przykłady ilościowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu w górnictwie — Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego – Wyd. AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-274-3.

5. Z. BURTAN, N. SCHMIDT-POLOŃCZYK, D. NOWAK-SENDEROWSKA: Wykorzystanie modelu drzewa zdarzeń do tworzenia scenariuszy zagrożeń w górnictwie — Inżynieria Mineralna; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2.

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanymi z prowadzącym zajęcia audytoryjne.