Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-206-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania innowacjami poprzez zajęcia teoretyczne jak również spotkania i seminaria organizowane z firmami zewnętrznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą modeli zarządzania innowacjami i wykorzystania jej elementów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Egzamin
M_W002 Student identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny propozycji rozwiązań innowacyjnych (projekt) i dobrać źródła finansowania IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi ocenić możliwości wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem czynników pozatechnicznych. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi okreslić priorytety służące realizacji projektu. IPZ2A_K03 Projekt
M_K002 Studen potrafi działac w sposób kreatywny i przedsiebiorczy. IPZ2A_K02 Wykonanie projektu
M_K003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie. IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą modeli zarządzania innowacjami i wykorzystania jej elementów w przedsiębiorstwie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny propozycji rozwiązań innowacyjnych (projekt) i dobrać źródła finansowania - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić możliwości wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem czynników pozatechnicznych. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi okreslić priorytety służące realizacji projektu. - + - + - - - - - - -
M_K002 Studen potrafi działac w sposób kreatywny i przedsiebiorczy. - + - + - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie. - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Zarządzanie innowacjami – pojęcia, cechy, zasady.
2. System zarządzania innowacjami.
3. Źródła informacji o innowacjach.
4. Rola pracy grupowej w korporacji – efekt synergii.
5. Monitoring i controlling w zarządzaniu procesami innowacyjnymi.
6. Sektor BPO (Business Process Outsourcing) i SSO (Shared Services Centers).
7. Nowoczesne narzędzia wspomagania procesu zarządzania przedsiębiorstwem (Lean Management).

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Problematyka innowacji.
2. Firma a otoczenie.
3. Misja i strategia firmy.
4. Formułowanie strategii innowacji.
5. Koncepcja i rola CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) w przedsiębiorstwie.
6. Analiza PEST jako narzędzie planowania w przedsiębiorstwie.
7. Globalizacja i jej nowe reguły na rynkach wschodzących.

Ćwiczenia projektowe (9h):

W ramach ćwiczeń projektowych studenci wykonują projekty w zespołach. Tematyka projektów dotyczy wprowadzenia wybranej innowacji (np. produktu, usługi) na przykładzie firmy.

Projekt składa się z 7 etapów:
1. Charakterystyka wybranej firmy – profil działalności.
2. Misja i strategia firmy.
3. Propozycja innowacji – sformułowanie zadania projektowego.
4. Analiza rynku – mikro i makrootoczenie.
5. Sformułowanie strategii innowacji.
5. Analiza SWOT.
6. Zródła finansowania proponowanej innowacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest otrzymanie pozytywnej oceny za wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi prowadzącego realizowanego w zespołach dwuosobowych.
Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych oraz projektu w ramach ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z uwzględnieniem następujących wag:
- 60% oceny z egzaminu
- 20% oceny z ćwiczeń audytoryjnych
- 20% oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć ćwiczeniowych lub projektowych w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Brzeziński M. i inni, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Difin 2001
2.Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi, Wyd. AE Kraków, 2003
3.Janasz W. (red),:Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003
4.Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. PWN, Warszawa-Łódź, 2001
5.Szabłowski J. (red.) Zarządzanie innowacjami: teoria i praktyka, , WSzFiZ Białystok, 2006
6.Zajączkowski M., Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Wyd. Economicus, Szczecin 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bąk P. Benchmarking – jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej — [Benchmarking – as an innovative instrument of the company management in the European Union] / // W: „Odchudzone zarządzanie” – kierunki zmian [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 16.06.2010 : konferencja naukowa / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa.

2. Bąk P., Setlak K., Siodłak Ł. Finansowanie alternatywne – nowe możliwości dla przedsięwzięć innowacyjnych — Alternative financing – new opportunities for innovative investment / Patrycja BĄK, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 R. 62 nr 11.

3. Bąk P. Rola innowacji finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem — [Role of financial innovations in the enterprise management] / Patrycja BĄK // W: Zarządzanie: doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko ; Politechnika Lubelska. — Lublin : System-Graf Drukarnia, Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2009.

4. Bąk P. Financial engineering – corporate bonds as financial innovations in the hard coal mining / Patrycja BĄK // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 3 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara.

5. Bąk P., Jonek-Kowalska I., Michalak A. Strategia inwestowania w przedsiębiorstwach górniczych z wykorzystaniem metod inżynierii finansowej : praca zbiorowa — [The strategy of investing in companies mining using the financial engineering methods] / pod red. Patrycji BĄK ; autorzy: Patrycja BĄK, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 134, 1 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0556).

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych.