Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawna ochrona pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-207-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ten analizuje regulacje prawne dotyczące systemu ochrony pracy przede wszystkim w Polsce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawnej ochrony pracy IPZ2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna system organizacyjny ochrony pracy IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student powinien identyfikować kolejność nadzoru instytucji państwowych nad warunkami pracy IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student powinien identyfikować kolejność nadzoru zakładowego nad warunkami pracy IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student powinien identyfikować akty prawne dotyczące ochrony pracy IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawnej ochrony pracy oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego zastosowania IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i oceny prawnej ochrony pracy w różnych obszarach swojej działalności IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawnej ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna system organizacyjny ochrony pracy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien identyfikować kolejność nadzoru instytucji państwowych nad warunkami pracy + - - - - - - - - - -
M_U002 Student powinien identyfikować kolejność nadzoru zakładowego nad warunkami pracy + - - - - - - - - - -
M_U003 Student powinien identyfikować akty prawne dotyczące ochrony pracy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawnej ochrony pracy oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego zastosowania + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i oceny prawnej ochrony pracy w różnych obszarach swojej działalności + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1.Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.
2.System ochrony pracy (ogólnokrajowy, zakładowy).
3. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy.
4.Prawa i obowiązki po stronie pracodawcy i pracownika.
5. Stosunek pracy: na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę, zatrudnienie w formie telepracy.
6. Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne.
7.Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
8. Systemy czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta.
9. Ubezpieczenie wypadkowe – regulacje.
10.Ochrona trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę.
11. Świadczenia chorobowe.
12. Świadczenia urlopowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy). Brana pod uwagę będzie aktywność studenta na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Formą zajęć są wykłady, które nie są obowiązkowe jednak są zalecane. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, powinien on uzupełnić materiał wykładowy lub zgłosić się na konsultację prowadzącego w celu ustalenia sposobów uzupełnienia brakującej wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Prawna ochrona pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2012.
2. Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1997.
3. Leszczyński W., Zakrzewska-Szczepańska K.: Prawna ochrona pracy. CIOP, Warszawa 2005.
4. Mikulski R.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, 1999.
5. Nauka o pracy – Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.
6. Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2014.
7. Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. UWND AGH, Kraków 2012.
8. Akty prawne dotyczące prawnej ochrony pracy obowiązujące na dany rok – podane na wykładach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego — Labour costs of a mining company / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, SIERPIEŃ Mariusz, Borowiec Rafał // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, 104–107. Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.