Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ergonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-208-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy z zakresu ergonomii począwszy od podstawowych definicji, poprzez zagadnienia związane z czynnikami środowiska pracy oraz oddziaływanie ich na człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę wiedzę w zakresie stosowania zasad ergonomii w kształtowaniu materialnego środowiska pracy człowieka IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę o fizycznych i psychologicznych uwarunkowaniach pracy człowieka. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Referat,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zna zasady ergonomicznego projektowania stanowiska pracy IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić stanowisko i środowisko pracy pod względem wymagań ergonomicznych IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student ma umiejętność oceny wielkości obciążenia pracą IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracowników IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość ważności problemów ergonomii na stanowiskach pracy IPZ2A_K03 Referat,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę wiedzę w zakresie stosowania zasad ergonomii w kształtowaniu materialnego środowiska pracy człowieka + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o fizycznych i psychologicznych uwarunkowaniach pracy człowieka. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna zasady ergonomicznego projektowania stanowiska pracy + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić stanowisko i środowisko pracy pod względem wymagań ergonomicznych + + + - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność oceny wielkości obciążenia pracą + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracowników + + + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności problemów ergonomii na stanowiskach pracy + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Wprowadzenie, definicje podstawowe, tematyka, zakres i cele ergonomii. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna, podstawowy układ ergonomiczny. Charakterystyka okresów w procesie pracy, monotonia i monotypia. Praca umysłowa i fizyczna (statyczna, dynamiczna), zmęczenie.
2. Antropometria. Ergonomia narzędzi pracy, maszyn i urządzeń. Artefakty użytkowe. Stanowisko pracy. Parametry przestrzenne. Stanowisko komputerowe.
3. Fizjologia człowieka. Obciążenie wysiłkiem fizycznym, praca statyczna i dynamiczna. Wydatek energetyczny. Stosowanie przerw.
4. Czynniki środowiska pracy i ich oddziaływanie na człowieka: Oświetlenie, mikroklimat.
5. Czynniki środowiska pracy i ich oddziaływanie na człowieka: Drgania, dźwięk.
6. Percepcja informacji. Zmysły – przetwarzanie informacji. Układ nerwowy.
7. Psychiczne czynniki organizacji pracy. Emocje, osobowość, potrzeby. Stres.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Analiza i ocena stanowiska komputerowego.
2. Wyznaczanie wydatku energetycznego.
3. Wyznaczanie ilości powietrza wentylacyjnego.
4. Ergonomiczna analiza i ocenia stanowisk roboczych. Ergonomiczna lista kontrolna. Lista Dortmundzka.
5. Projekt oświetlenia na stanowisku pracy.
6. Wykonanie projektu wybranego stanowiska pracy I.
7. Wykonanie projektu wybranego stanowiska pracy II.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Obciążenie psychiczne pracą. Monotonia. Monotypia. Krzywa pracy.
2. Psychofizyczne możliwości człowieka. Czynniki wpływające na odbiór informacji.
3. Ekonomika ruchu.
4. Obciążenie fizyczne pracą.
5. Antropometria, biomechanika, przestrzeń pracy.
6. Procesy widzenia.
7. Procesy słyszenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład
 • Ćwiczenia audytoryjne: Prezentacja projektu
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Samodzielne lub w zespole wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny z sprawozdań.
Zaliczenie zajęć audytoryjnych na podstawie referatu.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z: kolokwium obejmującego materiał z wykładów (40%), ćwiczeń audytoryjnych (30%), z ćwiczeń laboratoryjnych (30%). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia laboratoryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994.
 • Wykowska M., Ergonomia jako nauka stosowana, Wyd. AGH, Kraków 2009.
 • Górecka E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Szlązak J., Szlązak N., Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. AGH, Kraków 2012.
 • http://nop.ciop.pl/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kasprzak C., Effects of infrasound exposure on the theta rhythm of EEG signal // Polish Journal of Environmental Studies, 2007 vol. 16 no. 3B, s. 217–219.
 • Damijan Z., Kasprzak C., Elektroencefalografia // Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
 • Kasprzak C., The influence of infrasound noise from wind turbines on EEG signal patterns in humans // Acta Physica Polonica. A, 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-20–A-23.
 • Kasprzak C., Damijan Z., Panuszka R., Method of assessment of low-frequency noise annoyance in the working environment / // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 . 3, s. 107–109.
Informacje dodatkowe:

Odrabianie nieobecności na ćwiczeniach może być zrealizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia kolokwium ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.
Warunkiem uzyskania oceny końcowej są pozytywne oceny z kolokwium ćwiczeń i projektu.