Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-210-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć omówione zostaną takie aspekty współczesnej aktywności zawodowej człowieka jak: motywacja, satysfakcja, rozwój, kultura organizacyjna, etyka pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii pracy IPZ2A_W04 Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie podstaw psychologii przedsiębiorczości IPZ2A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować procesy zachodzące w obszarze życia zawodowego jednostki oraz działającej organizacji IPZ2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne dla funkcjonowania w środowisku multikulturowym, rozumie potrzebę dbałości o równość i tolerancję w otoczeniu biznesowym IPZ2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii pracy - - - - - - - - + - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie podstaw psychologii przedsiębiorczości - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować procesy zachodzące w obszarze życia zawodowego jednostki oraz działającej organizacji - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne dla funkcjonowania w środowisku multikulturowym, rozumie potrzebę dbałości o równość i tolerancję w otoczeniu biznesowym - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (18h):
Psychologia pracy

1. Wprowadzenie do programu zajęć. Dlaczego ludzie pracują? 
2. Projektowanie miejsca pracy 
3. Kultura organizacyjna
4. Zarządzanie projektami 
5. Praca zespołowa i relacje interpersonalne
6. Przedsiębiorczość – zawód i cecha
7. Komunikacja w pracy
8. Efektywność, produktywność, satysfakcja zawodowa
9. Prezentacje prac zaliczeniowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Prezentacja, case studies, ćwiczenia indywidualne i grupowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w zajęciach warsztatowych, przygotowanie prezentacji końcowej
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca zaliczeniowa. Podniesienie oceny o 1/2 lub 1 stopień na podstawie aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo konsultowana z prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chmiel, N. (red.)“Psychologia pracy i organizacji”, Wydawnictwo: GWP 2007
Franken, R. E. “Psychologia motywacji”, Wydawnictwo: GWP 2005
Landy, F.J., Conte, J.M. “Work in the 21st Centrury”, Wiley: 2010
Nęcki, Z., „Komunikacja międzyludzka” Antykwa, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Pyrkosz, J., Żmuda, G. (2010). Simulation games – towards innovative education. IHEPI 2010: Publikon Publishers/ID Research Ltd., 59-67. [rozdział w publikacji pokonferencyjnej]

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Pyrkosz, J. (2009). Być jak Rockefeller. Psychologia w szkole, 1(21), 91-98.

Informacje dodatkowe:

Brak