Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-211-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają pojęcie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa surowcowo-energetycznego oraz obszary zarządzania nim. Poznają korzyści płynące z budowy stosunków partnerskich pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw oraz rodzaje możliwych do zastosowania w nim strategii zaopatrzenia. Zaznajamiają się z funkcjami takich partnerów tworzących elementy łańcucha dostaw jak centra logistyczne czy spedytorzy. Poznają metody optymalizacji doboru lokalizacji partnerów tworzących łańcuch dostaw.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie co to jest łańcuch dostaw i na czym polega jego integracja. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student wie jakie korzyści pozwala uzyskać długookresowe partnerstwo lub integracja uczestników łańcucha dostaw. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student zna zadania i funkcje poszczególnych uczestników łańcucha dostaw IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa typy związku w zależności od powiązań z partnerami w łańcuchu dostaw IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi z wykorzystaniem odpowiednich metod określić optymalne położenie i powiązania z partnerami przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw IPZ2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie co to jest łańcuch dostaw i na czym polega jego integracja. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie korzyści pozwala uzyskać długookresowe partnerstwo lub integracja uczestników łańcucha dostaw. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zadania i funkcje poszczególnych uczestników łańcucha dostaw + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa typy związku w zależności od powiązań z partnerami w łańcuchu dostaw + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi z wykorzystaniem odpowiednich metod określić optymalne położenie i powiązania z partnerami przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Pojęcie łańcucha dostaw w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
Obszary zarządzania łańcuchem dostaw.
Typy związków pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.
Korzyści zacieśniania współpracy w ramach łańcucha dostaw.
Rodzaje sojuszy i strategii dostaw występujące w łańcuchu dostaw.
Miejsce i rola spedytorów w łańcuchu dostaw.
Operatorzy i centra logistyczne w łańcuchu dostaw.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projektowanie lokalizacji infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów transportowych w zależności od lokalizacji i siły powiązań z poszczególnymi partnerami w logistycznym łańcuchu dostaw.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie przeprowadzając omawiane wcześniej wyliczenia optymalizacyjne oraz konsultując na bieżąco pojawiające się problemy. Pracując w zespołach wykształcają poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu oraz kolokwium obejmującego swoim zakresem treść wykładu przy czym waga kolokwium wynosi 35%, a wykonanego ćwiczenia projektowego 65%.
Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.
Student, który oddał projekt w terminie lub przystąpił w pierwszym terminie do kolokwium zaliczeniowego, a nie uzyskał zaliczenia może jednokrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują obliczenie i rysunki oraz pozyskują niezbędne materiały, co winno prowadzić do uzyskania kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega systematyczność i terminowość wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ciesielski M., Długosz J. (red.) Strategie łańcuchów dostaw, PWE Warszawa
Krawczyk St.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE
Szpon Jakub, Dembińska-Cyran Izabela, Wiktorowska-Jasik Anna: Podstawy logistyki. SNIGiR, Szczecin
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury doświadczenia, PWE Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 48/2016, s. 61-66
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010
Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010
Mieszaniec J.: Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej. e-mentor nr 5/2010

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenie projektowe realizuje się w zespołach dwuosobowych i konsultuje zrealizowane jego części na bieżąco.