Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-304-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają przepisy ogólne i branżowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzą jak kreować politykę bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wdrażaniu przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wykorzystywać zasoby dla potrzeb kreowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Studium przypadków ,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wdrażaniu przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać zasoby dla potrzeb kreowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 159 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

 1. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich normach
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w krajach Unii Europejskiej
 3. Bezpieczeństwo pracy w wybranych gałęziach gospodarki
 4. Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP
 5. Metodyka szkolenia BHP
 6. Monitoring zarządzania bezpieczeństwem pracy
 7. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 8. Planowanie polityki bezpieczeństwa pracy
 9. Koszty i korzyści zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 10. Systemy informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
 11. Zintegrowany system zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (HSE)

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Studenci przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będą identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko zawodowe, sporządzać dokumentację powypadkową oraz dobierać środki ochrony indywidualnej.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Opracowanie dokumentacji analizy stanu bhp w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach. Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ze wszystkich form zajęć i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, audytoryjnych i projektowych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z powyższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Ejdys, A. Lulewicz: Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 2. L. Kiełtyka: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 3. T. Lis, K. Nowacki: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 4. B. Rączkowski: BHP w praktyce,ODDK, Gdańsk 1997.
 5. J. Szlązak, N. Szlązak: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 6. W. M. Zawieski: Ocena ryzyka zawodowego, 1. Podstawy metodyczne, CIOP PIB, Warszawa 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10.
 2. Bator A.: Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie górnictwa podziemnego, Przegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 2–4.
 3. Bator A.: Szkolenie i motywowanie zasobów ludzkich, W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, AGH WGiG, 2007. S. 11–17.
 4. BATOR A., MIESZANIEC J., OGRODNIK R.: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek ; 2017 nr 7.
 5. BATOR A., KĘSEK M., FUKSA D., ŚLÓSARZ M.: Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Przegląd Górniczy, 2016 t.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.