Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materialne środowisko pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-305-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają przepisy w zakresie wymagań BHP dla budynków i pomieszczeń oraz maszyn i urządzeń. Poznają materialne czynniki powodujące różne reakcje fizjologiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym m.in.: materialnych czynników powodujących różne reakcje fizjologiczne organizmu ludzkiego, monitorowania stanu istniejących czynników, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonywać rozpoznania i oceny zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi kształtować środowisko pracy, eliminować zagrożenia dla życia i zdrowia, stosować środki ochrony indywidualnej. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. IPZ2A_K03 Studium przypadków ,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym m.in.: materialnych czynników powodujących różne reakcje fizjologiczne organizmu ludzkiego, monitorowania stanu istniejących czynników, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonywać rozpoznania i oceny zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi kształtować środowisko pracy, eliminować zagrożenia dla życia i zdrowia, stosować środki ochrony indywidualnej. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

  1. Przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy
  2. Zgłaszanie urządzeń do badań technicznych
  3. Dokumentacja związana z maszynami i urządzeniami technicznymi
  4. Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń
  5. Organizacja bezpiecznej pracy: oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja, hałas, drgania mechaniczne i wstrząsy, mikroklimat, gazy, prąd elektryczny
  6. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn na etapie ich projektowania
  7. Środki ochrony indywidualnej


  1. Przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy
  2. Zgłaszanie urządzeń do badań technicznych
  3. Dokumentacja związana z maszynami i urządzeniami technicznymi
  4. Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń
  5. Organizacja bezpiecznej pracy: oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja, hałas, drgania mechaniczne i wstrząsy, mikroklimat, gazy, prąd elektryczny
  6. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn na etapie ich projektowania
  7. Środki ochrony indywidualnej

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładów dotyczących analizy zagrożeń w środowisku pracy poprzez studium przypadku oraz referaty z zakresu stanu bhp pomieszczeń pracy i budynków, maszyn i urządzeń technicznych.

 2. Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładów dotyczących analizy zagrożeń w środowisku pracy poprzez studium przypadku oraz referaty z zakresu stanu bhp pomieszczeń pracy i budynków, maszyn i urządzeń technicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane poprzez pozytywne zaliczenie kolokwium w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z oceny otrzymanej na kolokwium oraz wykonanej prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Ejdys, A. Lulewicz: Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 2. L. Kiełtyka: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – moduł szkoleniowy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 3. T. Lis, K. Nowacki: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 4. B. Rączkowski: BHP w praktyce,ODDK, Gdańsk 1997.
 5. J. Szlązak, N. Szlązak: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 6. W. M. Zawieski: Ocena ryzyka zawodowego, 1. Podstawy metodyczne, CIOP PIB, Warszawa 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10.
 2. Bator A.: Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie górnictwa podziemnego, Przegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 2–4.
 3. BATOR A., MIESZANIEC J., OGRODNIK R.: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek ; 2017 nr 7.
 4. BATOR A., KĘSEK M., FUKSA D., ŚLÓSARZ M.: Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Przegląd Górniczy, 2016 t.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego (ćwiczenia audytoryjne).
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.