Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prowadzenie akcji ratowniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-306-ZB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot prowadzony jest przez specjalistów pracujących m.in. w pogotowiu ratunkowym i straży pożarnej. Studenci zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy i uczą się praktycznego zastosowania obowiązujących procedur, które związane są z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o prowadzeniu akcji ratowniczej w zakładzie pracy IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prowadzić akcję ratowniczą oraz przeprowadzić ewakuację osób w przedsiębiorstwie IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji do przybycia służb ratownictwa medycznego IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługę defibrylatora IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zna zasady prowadzenia akcji ratowniczych i obowiązków prawnych z nich wynikających IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o prowadzeniu akcji ratowniczej w zakładzie pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić akcję ratowniczą oraz przeprowadzić ewakuację osób w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji do przybycia służb ratownictwa medycznego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługę defibrylatora + + - - - - - - - - -
M_K002 Student zna zasady prowadzenia akcji ratowniczych i obowiązków prawnych z nich wynikających + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Organizacja ratownictwa medycznego, System Państwowego Ratownictwa Medycznego, aspekty prawne ratowania życia, zasady udzielania pierwszej pomocy, sprzęt ratowniczy, odpowiedzialność karna i cywilna, resuscytacja osób poszkodowanych, budowa i użycia defibrylatora zautomatyzowanego metodą półautomatyczną i automatyczną, urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, kręgosłupa, kończyn i głowy. Taktyka działań ratowniczych – postępowanie w czasie wypadku indywidualnego i zbiorowego, zdarzenia masowe i katastrofy, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka i transport osób poszkodowanych. Ewakuacja osób zagrożonych ze stref zagrożenia, bezpieczeństwo własne ratownika oraz osób poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych realizowane są tematy:
- analiza i ocena miejsca zdarzenia wypadku pod kątem występujących zagrożeń bezpośrednich i pośrednich
- sposoby zabezpieczenia osób poszkodowanych w wypadku lub katastrofie oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania zwiększeniu liczby ofiar
- planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych do czasu przybycia służb medycznych
- ocena parametrów życiowych poszkodowanego, segregacja i transport
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne ect.) i medycznej (defibrylator)
- procedury prowadzenia akcji ratunkowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium zaliczeniowe (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z zaliczenia wykładów + 0,5 ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności samodzielnie. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach audytoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Konieczny,P. Paciorek; Kwalifikowana pierwsza pomoc – Wiedza i umiejętności ratownika, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław-Poznań, 2014
2. Poradnik służby BHP – wydanie I, Kraków-Tarnobrzeg 2014
3. J.Konieczny, M.Schroeder; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2015
4. J. Konieczny: Ratownictwo medyczne – determinanty, analizy i rekomendacje, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta; Procedury działań ratowniczych podczas wypadków i katastrof górniczych, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2014
2. M.Kapusta, M. Kraszewska; Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995–2014, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław, 2015

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.